Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 – ič: 75138531

Shromáždění SVJ – 5.11.2018

Zápis z dvacáté první schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 se sídlem Praha 5, Ovčí hájek 2165/28 konané dne 5.11.2018

Svolavatel schůze shromáždění: František Jůza, předseda výboru SVJ Ovčí hájek

Přítomni: členové společenství SVJ Ovčí hájek dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 1 k tomuto zápisu

Program schůze shromáždění:

1. Volba předsedajícího, zapisovatele a sčitatele hlasů
2. Schválení výše záloh příspěvku vlastníka pro rok 2019
3. Volba členů výboru, revizora, příp. kontrolní komise SVJ
4. Ostatní

Ad 1) Úvodem František Jůza jako svolavatel schůze shromáždění SVJ Ovčí hájek konstatoval, že jsou přítomni členové společenství, kteří mají většinu všech hlasů, tedy 52,21% a že shromáždění je ve smyslu schválených stanov společenství usnášeníschopné.

Poté František Jůza jako svolavatel navrhl, aby shromáždění zvolilo předsedajícím jeho osobu, sčitatelem p. Tomáše Podhrázkého a zapisovatelem JUDr. Danu Růžičkovou a dal o tomto návrhu hlasovat.

Pro hlasovalo 98,5% přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, 1,5% přítomných členů se zdrželo hlasování.

František Jůza byl tedy zvolen předsedajícím, p. Tomáš Podhrázký byl zvolen sčitatelem a JUDr. Dana Růžičková byla zvolena zapisovatelem.

Ad 2) Předsedající přistoupil k projednání dalšího bodu programu schůze shromáždění dle pozvánky. Předsedající seznámil přítomné členy s tím, že je třeba Schválit plán oprav pro rok 2019. Tento dokument tvoří přílohu č. 3 k zápisu ze schůze shromáždění. O nezbytnosti některých oprav pak proběhla diskuse.

Předsedající pak dal o návrhu Plánu oprav pro rok 2019 hlasovat.

Pro hlasovalo 100% přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, nikdo se nezdržel hlasování.

Poté předsedající shromáždění oznámil, že bylo jednomyslně přijato usnesení, kterým byl schválen Plán oprav pro rok 2019.

Předsedající pak sdělil přítomným členům společenství vlastníků jednotek, že výbor navrhuje, aby Dlouhodobá záloha na opravy a údržbu byla od 1.1.2019 navýšena o 5,- Kč na 1 m2 plochy bytové jednotky.

Po kratší diskuzi, jak se tato změna promítne do celkové částky, kterou vlastníci dosud platí, když na druhé straně dochází k úsporám ve spotřebě tepla z důvodu zateplení domu, předsedající pak vyzval přítomné členy společenství, aby o tomto návrhu hlasovali.

Pro hlasovalo 92% přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 8% hlasů, nikdo se nezdržel hlasování.

Poté předsedající shromáždění oznámil, že navýšení Dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu o 5,- Kč na 1 m2 bylo schváleno.

Předsedající v rámci tohoto bodu programu schůze shromáždění sdělil přítomným vlastníkům, že výbor navrhuje ponechat stejnou výši záloh jako v předchozím období. Tento dokument tvoří přílohu č. 3 k zápisu ze schůze shromáždění. Poté dal o tomto návrhu hlasovat.

Pro hlasovalo 100% přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, nikdo se nezdržel hlasování.

Poté předsedající shromáždění oznámil, že bylo jednomyslně přijato usnesení, kterým byla schválena výše záloh příspěvku vlastníka pro rok 2019.

Ad 3) V rámci tohoto bodu programu předsedající přítomným sdělil, že dvěma členům výboru, a to Františku Jůzovi a JUDr. Daně Růžičkové, uplynul mandát. Současně předsedající sdělil, že oba jmenovaní projevili zájem o opětovnou kandidaturu na členy výboru a dle svého prohlášení splňují podmínky členství ve výboru společenství dle článku VI. a v článku X. stanov SVJ.

Předsedající pak vyzval přítomné členy společenství, aby hlasovali o osobě JUDr. Dany Růžičkové jako členovi výboru.

Pro hlasovalo 97,9% přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, zdrželo se 2,1% hlasů.

Dále dal předsedající hlasovat o svojí osobě jako členovi výboru.

Pro hlasovalo 100% přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, nikdo se nezdržel hlasování.

Poté předsedající shromáždění oznámil, že pan František Jůza a JUDr. Dana Růžičková byli zvoleni členy výboru SVJ.

Předsedající v rámci tohoto bodu programu oznámil shromáždění, že se dosud nepřihlásil žádný zájemce o funkci revizora, případně o členství v kontrolní komisi. Předsedající proto vyzval přítomné, ať shromáždění sdělí, zda mají zájem o výkon funkce revizora či o členství v kontrolní komisi, neboť shromáždění je usnášeníschopné a může hlasovat o této záležitosti. Nikdo z pléna se nepřihlásil. Předsedající tedy požádal přítomné, ať si možnost funkce revizora, příp. členství v kontrolní komisi ještě promyslí a sdělí v případě zájmu výboru.

Ad 4) Následně proběhla diskuze, kdy předsedající a členové výboru odpovídali na dotazy přítomných vlastníků o některých záležitostech SVJ.

Předsedající sdělil přítomným, že se na výbor obracejí firmy s nabídkami na dodávku tepla za různých podmínek s tím, že jsou i nabízeny možnosti vybudování vlastní kotelny.

Z pléna shromáždění společenství vlastníků pak vyšel požadavek, aby výbor zajistil trvalou dostupnost uzávěrů topení v pronajatých společných prostorách pro případ řešení havárie na otopné soustavě. Výbor přislíbil oslovit nájemce těchto prostor, aby předali výboru klíče od pronajatých prostor v zapečetěné obálce, která bude uložena v kanceláři výboru s tím, že před nezbytným použitím klíčů budou nájemci nejdříve kontaktováni a v případě, že nebudou moci prostor zpřístupnit, výbor použije zapečetěný klíč a o jeho použití bude nájemce neprodleně informovat.

Po provedeném hlasování shromáždění SVJ Ovčí hájek přijalo na základě výsledků tohoto hlasování následující rozhodnutí shromáždění ve formě

usnesení:

1. Shromáždění schvaluje Plán oprav pro rok 2019.
2. Shromáždění schvaluje navýšení Dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu o 5,-Kč na 1 m2 výměry bytu od 1.1.2019.
3. Shromáždění schvaluje výši Záloh příspěvku vlastníka pro rok 2019.
4. Shromáždění volí členem výboru p. Františka Jůzu a JUDr. Danu Růžičkovou.

Poté předsedající formálně ukončil schůzi shromáždění společenství SVJ Ovčí hájek.

Zapsala: JUDr. Dana Růžičková

Přílohy:
1. Prezenční listina přítomných členů společenství včetně plných mocí
2. Pozvánka na schůzi shromáždění
3. Plán oprav pro rok 2019, Výše záloh příspěvku vlastníka pro rok 2019

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..