Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 – ič: 75138531

Shromáždění SVJ – 26.11.2013

Zápis z jedenácté schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5, zkráceně SVJ Ovčí hájek se sídlem Praha 5, Ovčí hájek 2165/28 konané dne 26.11.2013

Svolavatel schůze shromáždění:
František Jůza, předseda výboru SVJ Ovčí hájek

Přítomni:
členové společenství SVJ Ovčí hájek dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 1 k tomuto zápisu

Program schůze shromáždění:

Volba předsedajícího, zapisovatele a sčitatele hlasů
Schválení způsobu rozúčtování nákladů služeb podle zákona č. 67/2013 Sb. o službách účinného od 1.1.2014
Stanovení výše příspěvku vlastníků jednotek do fondu investic a oprav pro rok 2014
Schválení způsobu kompenzace zasklení lodžií a výměny oken
Ostatní
Ad 1) Úvodem p. František Jůza jako svolavatel schůze shromáždění SVJ Ovčí hájek konstatoval, že jsou jak osobně, tak v zastoupení na základě plných mocí, přítomni členové společenství, kteří mají většinu všech hlasů, tedy 74,3% (8832/11880), a dále konstatoval, že shromáždění je ve smyslu schválených stanov společenství usnášeníschopné.

Poté p. František Jůza jako svolavatel navrhl, aby shromáždění zvolilo předsedajícím jeho osobu, zapisovatelem JUDr. Danu Růžičkovou a sčitatelem hlasů Ing. Pavla Kejvala a dal hlasovat o tomto návrhu. Pro hlasovalo 100% přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, nikdo se nezdržel hlasování. P. František Jůza byl jednomyslně zvolen předsedajícím, JUDr. Dana Růžičková byla jednomyslně zvolena zapisovatelem a Ing. Pavel Kejval byl jednomyslně zvolen sčitatelem hlasů.

Poté na návrh z pléna shromáždění, konkrétně člena kontrolní komise p. Stanislava Cestra, aby byl do programu schůze zahrnut nový bod programu pod názvem „stavba“, který se týká revitalizace domu, dal předsedající o tomto návrhu hlasovat. Pro hlasovalo 99,2% (8758/8832) přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0,8% (74/8832) hlasů, nikdo se nezdržel hlasování. Předseda oznámil, že tento návrh byl přijat. P. Cestr předal předsedajícímu text požadavků k projednání k tomuto bodu programu.

Ad 2) Předsedající dále seznámil shromáždění s dalším bodem programu schůze shromáždění dle pozvánky týkající se schválení způsobu rozúčtování nákladů služeb v bytech v souvislosti se zákonem č. 67/2013 Sb. o službách účinným od 1.1.2014 a v souvislosti s novelou občanského zákoníku účinnou od 1.1.2014. Předseda oznámil shromáždění, že navrhuje schválit způsob rozúčtování nákladů služeb na základě doporučení SBD Pokrok, takto: „ Náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod se rozúčtovávají v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech. Všechny ostatní služby, u kterých zvláštní právní předpisy nestanoví jinak, se rozúčtovávají podle velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu.“

Předsedající pak navrhl, aby shromáždění o tomto návrhu hlasovalo. Pro hlasovalo 100% přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, nikdo se nezdržel hlasování. Návrh byl přijat.

Ad 3) Předsedající dále přikročil k projednání bodu 3. programu schůze shromáždění. Předsedající oznámil shromáždění, že výbor navrhuje, aby příspěvek vlastníka jednotky do fondu investic a oprav v roce 2014 byl ponechán ve stejné výši jako příspěvek vlastníka jednotky do fondu investic a oprav odsouhlasený členy společenství v roce 2013, písemný podklad pro stanovení záloh příspěvku vlastníka předložený vlastníkům na schůzi shromáždění tvoří přílohu č. 3 zápisu ze schůze shromáždění. Poté dal předsedající o tomto návrhu hlasovat. Pro hlasovalo 100 % (8832/8832) přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel hlasování. Návrh byl přijat.

Ad 4) Dále v rámci projednání bodu 4. programu schůze shromáždění předseda seznámil přítomné vlastníky s návrhem formy finanční kompenzace nákladů výměny původních oken za nová ze strany vlastníků těchto bytů a refundace nákladů zasklení lodžií těm vlastníkům, kteří již měli instalováno zasklení lodžií na své náklady na základě řádného souhlasu či ohlášení.

Předsedající pak navrhl, aby shromáždění hlasovalo nejprve o návrhu na kompenzaci výměny oken, kdy výše kompenzace činí 20.631,- Kč a výbor navrhuje, aby vlastníkům jednotek, kterých se to týká, byl navýšen příspěvek do fondu investic a oprav domu o částku ve výši 122,80 Kč měsíčně. Takto navýšený příspěvek budou vlastníci jednotek hradit až do úplného zaplacení kompenzace.

Předsedající pak navrhl, aby shromáždění hlasovalo o tomto návrhu. Pro hlasovalo 90,8 % (8017/8832) přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti 9,2 % (815/8832) přítomných členů společenství vlastníků jednotek. Nikdo se nezdržel hlasování. Návrh byl přijat.

Na základě návrhu z pléna, aby bylo umožněno vlastníkům, kterých se to týká, uhradit finanční kompenzaci nákladů výměny oken jednorázově, pokud bude chtít některý z vlastníků jednotek takto úhradu provést, odpověděl předsedající, že v případě, že vlastník jednotky bude chtít tuto částku uhradit jednorázově, musí o této skutečnosti předem informovat výbor, který mu následně předá informace k provedení platby (splatnost, číslo účtu, aktuální výši dosud nesplacené částky) a zajistí ukončení splátkového režimu.

Předsedající pak přistoupil k projednání návrhu kompenzace nákladů zasklení lodžií těm vlastníkům jednotek, kteří již měli instalováno zasklení lodžií na své náklady na základě příslušného souhlasu či ohlášení. Předsedající oznámil shromáždění, že výše kompenzace činí 19550,- Kč a navrhl 2 varianty její úhrady, tedy buď bude těmto vlastníkům jednotek uhrazena jednorázově do 31.7.2014 nebo budou platit příspěvek do fondu investic a oprav domu ve výši snížené o částku 116,40 Kč až do úplného vyrovnání kompenzace v jejich prospěch.

Předsedající poté navrhl, aby shromáždění hlasovalo o těchto návrzích. Na základě požadavku z pléna bylo nejprve hlasováno o variantě jednorázové úhrady kompenzace. O tomto návrhu hlasovali přítomní vlastníci tak, že pro hlasovalo 65,5% (5786/8832) přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 21,5% (1901/8832) přítomných členů společenství vlastníků jednotek, 13% (1145/8832) přítomných členů společenství vlastníků jednotek, se zdrželo hlasování. Návrh byl přijat.

Předseda poté konstatoval, že vzhledem k přijetí návrhu již není nutné hlasování o druhém způsobu kompenzace.

Ad 5) Předsedající zahájil projednávání bodu 5 a postupně přečetl jednotlivé body z textu, který obdržel od člena kontrolní komise pana Stanislava Cestra a vyjádřil k nim stanovisko výboru. Shromáždění poté o těchto bodech a průběhu stavby vedlo názorově nejednotnou diskuzi. Během diskuze začali někteří vlastníci ze schůze shromáždění odcházet. Shromáždění k předloženému textu požadavků k projednání k tomuto bodu programu nepřijalo žádné usnesení. Tento text je přílohou č. 4 zápisu.

Po provedeném hlasování shromáždění přijalo na základě výsledků tohoto hlasování následující rozhodnutí shromáždění ve formě

Usnesení :

1. Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje způsob rozúčtování, podle něhož náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod se rozúčtovávají v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech a všechny ostatní služby, u kterých zvláštní právní předpisy nestanoví jinak, se rozúčtovávají podle velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu.

2. Shromáždění vlastníků schvaluje výši příspěvku vlastníka jednotky do fondu investic a oprav v roce 2014 ve stejné výši jako činil v r. 2013.

3. Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje výši a způsob kompenzace nákladů na instalaci plastových oken ze strany vlastníků bytů, kde byla provedena výměna původních oken za nová. Výše kompenzace činí 20.631,- Kč a bude refundována tak, že vlastníkům těchto jednotek bude navýšen příspěvek do fondu investic a oprav domu o částku ve výši 122,80 Kč měsíčně. Takto navýšený příspěvek budou vlastníci jednotek hradit až do úplného zaplacení kompenzace.

4. Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje výši a způsob kompenzace zasklení lodžií těm vlastníkům jednotek, kteří měli na základě příslušného schválení lodžie již zasklené. Kompenzace činí 19.550,- Kč a bude těmto vlastníkům jednotek uhrazena jednorázově do 31.7.2014.

Poté předsedající formálně ukončil schůzi shromáždění společenství SVJ Ovčí hájek.

V Praze dne 26.11.2013

Zapsala: JUDr. Dana Růžičková