Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 – ič: 75138531

Shromáždění SVJ – 1.11.2012

Zápis ze sedmé schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5, se sídlem Praha 5, Ovčí hájek 2165/28 konané dne 1.11.2012

Svolavatel schůze shromáždění:
František Jůza, předseda výboru SVJ Ovčí hájek
JUDr. Dana Růžičková, místopředseda výboru SVJ Ovčí hájek

Přítomni: členové společenství SVJ Ovčí hájek dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 1 k tomuto zápisu.
Zástupci firmy PROFIREVIT s.r.o., zpracovatele projektové dokumentace revitalizace.


Program schůze shromáždění:

1. Volba předsedajícího, zapisovatele a sčitatele hlasů
2. Stanovení výše příspěvku vlastníka jednotky do fondu investic a oprav v roce 2013
3. Prezentace projektu revitalizace domu za účelem podání žádosti o vydání stavebního povolení
4. Ostatní

ad 1) Úvodem František Jůza za svolavatele schůze shromáždění SVJ Ovčí hájek konstatoval, že jsou přítomni členové společenství, kteří mají většinu všech hlasů, tedy 65,73 %, a dále konstatoval, že shromáždění je ve smyslu schválených stanov společenství usnášeníschopné.

Poté František Jůza jako svolavatel navrhl, aby shromáždění zvolilo předsedajícím jeho osobu, zapisovatelem JUDr. Danu Růžičkovou a sčitatelem hlasů Ing. Pavla Kejvala a dal hlasovat o tomto návrhu. Pro hlasovalo 100% přítomných členů společenství – vlastníků jednotek, proti bylo 0 hlasů, nikdo se nezdržel hlasování. P. František Jůza byl jednomyslně zvolen předsedajícím, JUDr. Dana Růžičková byla jednomyslně zvolena zapisovatelem a Ing. Pavel Kejval byl jednomyslně zvolen sčitatelem hlasů.

ad 2) Předsedající dále seznámil shromáždění s body programu dle pozvánky a přikročil k projednání bodu 2. programu schůze shromáždění. Předsedající oznámil shromáždění, že výbor navrhuje, aby příspěvek vlastníka jednotky do fondu investic a oprav v roce 2013 byl ponechán ve stejné výši jako příspěvek vlastníka jednotky do fondu investic a oprav odsouhlasený členy společenství v roce 2012.

Poté dal předsedající o tomto návrhu hlasovat. Pro hlasovalo 97.63% přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 1,42% a 0.95% přítomných vlastníků jednotek se zdržel hlasování.

ad 3) Člen výboru ing. Pavel Kejval v rámci projednání bodu 3 sdělil shromáždění, že nebyla splněna kvóta pro hlasování o tomto bodu programu, neboť je přítomno pouze 65,73 % všech členů společenství, avšak pro přijetí rozhodnutí je v tomto případě třeba minimálně 75% hlasů všech členů společenství.

Předsedající proto rozhodl, že bude svolána nová schůze shromáždění za účelem projednání bodu 3, tedy Prezentace projektu revitalizace domu za účelem podání žádosti o vydání stavebního povolení, a to ještě do konce roku 2012. Návrh vzali přítomní členové společenství na vědomí.

Po provedeném hlasování shromáždění přijalo na základě výsledků tohoto hlasování následující rozhodnutí shromáždění ve formě usnesení :

1. Shromáždění schvaluje výši příspěvku vlastníka jednotky do fondu investic a oprav v roce 2013.

Poté předsedající formálně ukončil schůzi shromáždění společenství SVJ Ovčí hájek.

V Praze dne 1.11.2012

Zapsala: JUDr. Dana Růžičková