Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 – ič: 75138531

Shromáždění SVJ – 13.10.2011

Zápis ze schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5,
se sídlem Praha 5, Ovčí hájek 2165/28 konané dne 13.10.2011


Svolavatel schůze shromáždění :

František Jůza, předseda výboru SVJ Ovčí hájek
JUDr. Dana Růžičková, místopředseda výboru SVJ Ovčí hájek

Přítomni: členové společenství SVJ Ovčí hájek dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 1 k tomuto zápisu

Program schůze shromáždění:

1. Volba předsedajícího, zapisovatele a sčitatele hlasů
2. Zpráva o hospodaření SVJ Ovčí hájek v roce 2010
3. Stanovení výše příspěvku vlastníka do fondu investic a oprav na rok 2012
4. Opravy v objektu pro rok 2012
5. Domovní řád
6. Různé

Ad 1) Úvodem František Jůza za svolavatele schůze shromáždění SVJ Ovčí hájek konstatoval, že jsou přítomni členové společenství, kteří mají většinu všech hlasů, tedy 65,38 %, a dále konstatoval, že shromáždění je tedy ve smyslu schválených stanov společenství usnášeníschopné.

Poté František Jůza za svolavatele navrhl, aby shromáždění zvolilo předsedajícím jeho osobu, zapisovatelem JUDr. Danu Růžičkovou a sčitatelem hlasů Ing. Pavla Kejvala a Jindřicha Hejdu a dal hlasovat o tomto návrhu. Pro hlasovalo 100% přítomných členů společenství – vlastníků jednotek, proti bylo 0 hlasů, přičemž nikdo se nezdržel hlasování, takže byli zvoleni p. František Jůza (předsedající), JUDr. Dana Růžičková (zapisovatel) a Ing. Pavel Kejval a Jindřich Hejda (sčitatelé hlasů).

Předsedající dále seznámil shromáždění s body programu dle pozvánky shromáždění a shromáždění projednalo všechny body programu, o kterých hlasovalo samostatně s tímto výsledkem:

Ad 2) Člen výboru ing. Pavel Kejval přednesl shromáždění zprávu o hospodaření za rok 2010 a seznámil je s podstatnými položkami z účetní závěrky k 31.12.2010. Ing. Pavel Kejval podal vysvětlení k požadavku p. Stanislava Cestra ohledně položek nákladů na výtahy – účet 511, 518 a 521. Poté dal předsedající hlasovat o schválení účetní závěrky za rok 2010, kdy hlasování proběhlo tak, že pro hlasovalo 100% přítomných členů společenství – vlastníků jednotek, proti bylo 0 hlasů, nikdo se nezdržel hlasování. Návrh byl tedy jednomyslně přijat.

Mimo bod programu vystoupil revizor s tím, že prověří platby za služby za výtahy.

Ing. Pavel Kejval přednesl schůzi shromáždění návrh, aby byly výnosy z nebytových prostor přesunuty do dlouhodobé zálohy. Po ukončení diskuze nechal předsedající hlasovat o odsouhlasení tohoto návrhu. Hlasování proběhlo tak, že pro bylo 98,9 % hlasů přítomných členů společenství – vlastníků jednotek, nikdo nebyl proti, byt č. 138 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.

Ad 3) Předsedající přistoupil k projednání bodu č. 3. programu a oznámil shromáždění, že co se týče výše příspěvku vlastníka do fondu investic a oprav na rok 2012, výbor SVJ Ovčí hájek navrhuje, aby výše příspěvku vlastníka byla ponechána v dosavadní výši. Vychází se z toho předpokladu, že v případě velkých investic řádově nad 10 milionů by byla investice řešena úvěrem.

Poté dal předsedající hlasovat o schválení výše příspěvku vlastníka do fondu investic a oprav na rok 2012, kdy hlasování proběhlo tak, že pro bylo 100% hlasů přítomných členů společenství – vlastníků jednotek, proti bylo 0 hlasů, nikdo se nezdržel hlasování. Návrh byl jednomyslně přijat.

Ad 4) Dále byla dále řešena otázka dalších investic v domě v roce 2012. Jedná se o výměnu vodoměrů SV/TUV za vodoměry s možností radiového odečtu, navíc s investicí do radiové jednotky ve výši max. 200.000,- Kč, úpravu a osvětlení společných prostor pomocí čidel ve výši max. 400.000,-Kč, výměnu podlahových krytin v přízemích domu za dlažbu ve výši max. 550.000,-Kč a vymalování společných prostor ve výši max. 450.000,-Kč. Zástupce společnosti INMES podal shromáždění informaci o typech vodoměrů SV/TUV a způsobu provádění odečtů.

V rámci řešení dalších otázek oprav a údržby domu vystoupil p. Jaroš, který upozornil, že jsou v havarijním stavu některé lodžie, zejména ty, které mají vestavěné zábradlí se skleněnou výplní. Bylo dohodnuto, že výbor prověří různé možnosti systémového řešení lodžií, například výměnu za hliníkové zábradlí se skleněnou výplní. Výbor se zavázal oslovit příslušné firmy a posoudit jejich nabídky.

Po ukončení diskuze nechal předsedající hlasovat o odsouhlasení jednotlivých investic, kdy pro tyto investice bylo 98,9 % hlasů přítomných členů společenství – vlastníků jednotek, proti byl byt č. 138, nikdo se nezdržel hlasování.

Dále proběhla diskuze o možnosti zateplení objektu, kdy bylo rozhodnuto, že je spíše nutno zpevnit dilatační spáry v objektu. Konečně byla řešena otázka nevyhovující tepelné izolace střechy objektu.

Závěrem předsedající konstatoval, že vzhledem k tomu, že na schůzi shromáždění společenství vlastníků není přítomno dostatečné množství vlastníků, aby mohlo společenství přijmout rozhodnutí počtem hlasů podle Stanov společenství, nelze o těchto investicích na schůzi shromáždění hlasovat. Proto schůze rozhodla, že hlasování proběhne formou hlasování písemnou formou.

Ad 5) Co se týče projednání bodu programu ohledně schválení navrženého domovního řádu, k tomu předsedající udělil slovo JUDr. Daně Růžičkové, které vyhotovila návrh znění domovního řádu. JUDr. Dana Růžičková sdělila schůzi shromáždění, že výbor obdržel připomínky od vlastníků bytu č. 97 manželů Hrdých, dále od vlastníka bytu č. 140 p. Viktora Soldána, vlastníka bytu č. 118 Ing. Miroslava Holečka, Ph.Dr. a konečně od vlastníka bytu č. 99 p. ing. Dalibora Chadimy. JUDr. Dana Růžičková schůzi sdělila, že všechny tyto připomínky byly do znění domovního řádu zapracovány. Poté JUDr. Dana Růžičková vrátila slovo předsedajícímu, který dal o návrhu domovníku řádu hlasovat. Pro tento návrh hlasovalo 96,7% hlasů z přítomných členů společenství – vlastníků jednotek, proti byl byt č. 16, 28, 88 a 98, nikdo se nezdržel hlasování. Návrh byl tedy přijat.

Ad 6) Poté předsedající udělil slovo revizorovi p. Pavlu Hruškovi, který shromáždění sdělil, že zprávu z provedených kontrol SVJ Ovčí hájek předloží na příští schůzi shromáždění.

Dále předsedající oznámil schůzi, že SVJ Ovčí hájek hodlá pronajmout nebytový prostor ve vchodě č.p. 2170, a to jako sklad, kdy nájemcem bude upřednostněn vlastník bytu v tomto vchodě. Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat. Pro tento návrh hlasovalo 100 % hlasů přítomných členů společenství – vlastníků jednotek, proti bylo 0 hlasů, nikdo se nezdržel hlasování. Návrh byl jednomyslně přijat.

V závěru schůze byla řešena otázka kvality provádění úklidu v objektu, kdy bylo dohodnuto, že připomínky k úklidu budou výboru sdělovány písemně vhozením do schránky SVJ Ovčí hájek.

Po provedeném hlasování shromáždění přijalo na základě výsledků tohoto hlasování následující rozhodnutí shromáždění ve formě usnesení :

1. Shromáždění schvaluje účetní závěrku SVJ Ovčí hájek za rok 2010.
2. Shromáždění bere na vědomí Zprávu o hospodaření SVJ Ovčí hájek v roce 2010.
3. Shromáždění schvaluje výši příspěvku vlastníka do fondu investic a oprav na rok 2012
4. Shromáždění rozhodlo, že výnosy z nebytových prostor budou zahrnuty do dlouhodobých záloh.
5. Shromáždění schvaluje domovní řád ve znění, které tvoří přílohu č. 4. tohoto zápisu ze schůze shromáždění.
6. Shromáždění schvaluje pronájem nebytového prostoru ve vchodě č.p. 2170 pro účely skladu, kdy nájemcem bude vlastník bytu v tomto vchodě.

Poté předsedající formálně ukončil schůzi shromáždění společenství SVJ Ovčí hájek. Toto rozhodnutí je vyhotoveno ve 3 stejnopisech.

V Praze dne 26.10.2011

Zapsala: JUDr. Dana Růžičková