Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 – ič: 75138531

Shromáždění SVJ – 1.3.2012

Zápis ze schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5,
se sídlem Praha 5, Ovčí hájek 2165/28 konané dne 1.3.2012

Svolavatelé schůze shromáždění:
František Jůza, předseda výboru SVJ Ovčí hájek
JUDr. Dana Růžičková, místopředseda výboru SVJ Ovčí hájek

Přítomni: členové společenství SVJ Ovčí hájek dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 1 k tomuto zápisu

Program schůze shromáždění:

1. Volba předsedajícího, zapisovatele a sčitatele hlasů
2. Informace o hospodaření SVJ Ovčí hájek v roce 2011
3. Oznámení o výsledcích hlasování o investicích do domu
4. Zpráva revizora
5. Zpráva o výsledcích stavebně technického průzkumu objektu
6. Ostatní

Ad 1) Úvodem František Jůza za svolavatele schůze shromáždění SVJ Ovčí hájek přivítal přítomné a uvedl program schůze.

Dále František Jůza za svolavatele navrhl, aby shromáždění zvolilo předsedajícím jeho osobu, zapisovatelem JUDr. Danu Růžičkovou a sčitatelem hlasů Ing. Pavla Kejvala a dal hlasovat o tomto návrhu. Pro hlasovalo 100% přítomných členů společenství – vlastníků jednotek, proti bylo 0 hlasů, přičemž nikdo se nezdržel hlasování, takže byli zvoleni p. František Jůza (předsedající), JUDr. Dana Růžičková (zapisovatel) a Ing. Pavel Kejval (sčitatel hlasů).

Poté František Jůza za svolavatele schůze shromáždění SVJ Ovčí hájek konstatoval, že podle sečtených hlasů jsou přítomni členové společenství, kteří mají většinu všech hlasů, tedy 61,4 % a dle sečtených plných mocí pro hlasování o investicích je k dispozici 93,3 % hlasů všech členů společenství.

Dále konstatoval, že shromáždění je tedy ve smyslu schválených stanov společenství usnášeníschopné ve všech bodech programu.

ad 2. Člen výboru ing. Pavel Kejval přednesl shromáždění zprávu z vybraných informací z hospodaření SVJ Ovčí hájek za rok 2011 k 31.12.2011 a upozornil, že se jedná o předběžnou zprávu, neboť účetní závěrka není dosud k dispozici. Ing. Pavel Kejval seznámil shromáždění s podstatnými položkami z této zprávy. K tomuto bodu nevystoupil žádný z členů.

Mimo bod programu byl podán ze strany Ing. Ludmily Hlaváčové návrh, aby byl vždy po každém bodu programu dán prostor přítomným vlastníkům jednotek pro diskusi. O návrhu nebylo hlasováno, protože se jedná o běžný postup na každé schůzi.

ad 3. Předsedající přistoupil k projednání bodu č. 3 programu a předal slovo ing. Kejvalovi, který přednesl schůzi shromáždění výsledky hlasování o investicích do domu, uskutečněné formou hlasovacích lístků. Z navržených 4 investic byl 78,6% hlasů přijat návrh na výměnu vodoměrů SV/TUV za vodoměry s možností radiového odečtu, 90,2% hlasů úprava osvětlení společných prostor pomocí čidel 81,4% hlasů návrh na vymalování společných prostor. Co se návrhu týkajícího se výměny podlahových PVC krytin v přízemích domu za dlažbu, pro hlasovalo pouze 74,6% hlasů, takže není splněna minimální kvóta 75,0% hlasů všech členů pro přijetí tohoto rozhodnutí dle Zákona o vlastnictví bytů i dle Stanov SVJ Ovčí hájek. Schůze toto vzala na vědomí s tím, že se vzhledem k těsnému výsledku o této investici bude opět hlasovat v blízké budoucnosti. K tomuto bodu vystoupilo několik vlastníků jednotek se sdělením, že mají obavy z hluku v přízemí ve vchodech, kde jsou byty, který by položená dlažba způsobovala.

ad 4. Předsedající přistoupil k projednání bodu č. 4 programu a předal slovo revizorovi p. Pavlu Hruškovi, který přednesl svoji zprávu. Revizor sdělil shromáždění, že posoudil plnění smluv uzavřených SVJ Ovčí hájek. Dále sdělil shromáždění výsledky kontroly smluv o zajištění revizí fungování výtahů ze strany revizního technika. Konstatoval, že proběhly všechny plánované revize. Dále sdělil, že proběhla požární kontrola a bylo zjištěno, že i přes opakovaná upozornění vlastníci jednotek umísťují svoje věci v únikových cestách. Revizor poté oznámil, že větrací okna jsou mnohde v nevyhovujícím stavu, a proto se tato otázka řeší dílčími opravami. Revizor oznámil, že se vlastníci, kteří mají zájem o seznámení se s doklady týkajícími se domu, mohou přímo obrátit na správce domu, který je povinen jim je předložit. K tomuto bodu nevystoupil žádný z členů. Písemná zpráva revizora tvoří přílohu tohoto zápisu.

ad 5. Předseda v rámci bodu 5 programu schůze shromáždění přednesl závěry Stavebně technického průzkumu objektu, který byl proveden Ateliérem P.H.A., s.r.o. Předseda konstatoval, že písemné vyhotovení projektu ze dne 25.11.2011, které obsahuje doporučený postup pro posloupnost oprav vyhotovený Ateliérem P.H.A., s.r.o., bylo e-mailem zasláno členům SVJ Ovčí hájek 14 dní před konáním schůze shromáždění, takže jsou s ním vlastníci jednotek seznámeni. Předseda zdůraznil, že je nutno nejprve realizovat neodkladné opravy z důvodu havarijního (nevyhovujícího) stavu, a sice na straně objektu situovaného do ulice zvolit některou z variant řešení balkónů včetně zábradlí, kdy projektant doporučuje zasklení lodžií včetně výměny či oprav zábradlí a oprav podlah lodžií. Na straně situované do vnitrobloku sídliště je nutno opravit dilatační spáry, jejichž stav je rovněž nevyhovující a do objektu se dostává vlhkost a s tím spojený výskyt plísně. Předseda poté navrhl, aby byla zvolena výběrová komise, která zpracuje podklady pro vyhotovení projektu oprav objektu nezbytný pro vydání stavebního povolení. Po vyhotovení projektu a vydání stavebního povolení by pak v průběhu doby byly postupně prováděny nejnutnější opravy, které by na sebe navazovaly. Následovala diskuze k tomuto bodu, z níž však nevyplynuly žádné další návrhy.

Předseda v této souvislosti potvrdil schůzi shromáždění, že i přes plánované stavební úpravy nebudou zvyšovány poplatky na příspěvky vlastníků do fondu oprav. Předseda dal hlasovat o tom, že bude zvolena výběrová komise, která bude zajišťovat projekt revitalizace domu. Návrh byl jednomyslně přijat, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Poté předseda vyzval přítomné vlastníky, aby se přihlásil, kdo má zájem být zvolen do této výběrové komise. Z přítomných se přihlásil pan Ptáček (byt č. 90), paní Lacková (byt č. 138), pan Hruška (byt č. 56) a pan Brejša (byt č. 71). Výběrová komise bude tedy ve složení – Předseda a dva členové výboru, paní Lacková, pan Hruška, pan Ptáček a pan Brejša.

Dále předsedající oznámil schůzi, že SVJ Ovčí hájek pronajal nebytový prostor ve vchodě č.p. 2166 nájemci panu Jiřímu Znojemskému, a to jako vinotéku.

V závěru schůze byla řešena otázka kvality provádění úklidu v objektu, kdy vystoupila Ing. Ludmila Hlaváčová (byt. č. 35), která dále upozornila na to, že do kontejneru na tříděný odpad před domem odkládají odpad i mimopražští návštěvníci Prahy. Návazně na to bylo dohodnuto, že Výbor požádá o přidělení dalšího kontejneru na papírový odpad. Současně bylo ohledně úklidu dohodnuto, že připomínky k úklidu budou výboru sdělovány písemně vhozením do schránky SVJ Ovčí hájek. Co se týče kovových rohožek umístěných před vchody do domu, které nejsou odnímatelné, bylo dohodnuto, že jejich čištění bude realizováno na jaře.

Po provedeném hlasování shromáždění přijalo na základě výsledků tohoto hlasování následující rozhodnutí shromáždění ve formě usnesení :

1. Shromáždění bere na vědomí Předběžnou zprávu o hospodaření SVJ Ovčí hájek včetně vybraných informací z předběžné účetní závěrky za rok 2011.
2. Shromáždění schvaluje tyto investice do domu, a sice výměna vodoměrů SV/TUV za vodoměry s možností radiového odečtu, úprava osvětlení společných prostor pomocí čidel a vymalování společných prostor.
3. Shromáždění schvaluje zvolení výběrové komise pro účely vyhotovení projektu revitalizace domu v souladu se závěry Ateliéru P.H.A., s.r.o..

Poté předsedající formálně ukončil schůzi shromáždění společenství SVJ Ovčí hájek.

V Praze dne 1.3.2012

Zapsala: JUDr. Dana Růžičková