Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 – ič: 75138531

Shromáždění SVJ – 24.4.2014

Zápis z dvanácté schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5, se sídlem Praha 5, Ovčí hájek 2165/28 konané dne 24.4.2014

Svolavatelé schůze shromáždění:
František Jůza – předseda výboru SVJ Ovčí hájek
JUDr. Dana Růžičková – místopředseda výboru SVJ Ovčí hájek

Přítomni:
členové společenství SVJ Ovčí hájek dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 1 k tomuto zápisu

Program schůze shromáždění:

1. Volba předsedajícího, zapisovatele a sčitatele hlasů
2. Informace o hospodaření domu v roce 2013
3. Zpráva kontrolní komise
4. Ostatní
Ad 1) Úvodem p. František Jůza jako jeden ze svolavatelů schůze shromáždění SVJ Ovčí hájek konstatoval, že jsou jak osobně, tak v zastoupení na základě plných mocí, přítomni členové společenství, kteří mají většinu všech hlasů, tedy 60,14%, a že shromáždění je ve smyslu schválených stanov společenství usnášeníschopné.

Poté p. František Jůza navrhl, aby shromáždění zvolilo předsedajícím jeho osobu, zapisovatelem JUDr. Danu Růžičkovou a sčitatelem hlasů Ing. Pavla Kejvala a dal hlasovat o tomto návrhu. Pro hlasovalo 100% přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, nikdo se nezdržel hlasování. P. František Jůza konstatoval, že byl jednomyslně zvolen předsedajícím, dále že JUDr. Dana Růžičková byla jednomyslně zvolena zapisovatelem a Ing. Pavel Kejval byl jednomyslně zvolen sčitatelem hlasů.

Ad 2) Předsedající dále seznámil shromáždění s dalším bodem programu schůze shromáždění dle pozvánky, kdy byla členům shromáždění předložena zpráva o hospodaření domu v roce 2013 nazvaná Vybrané informace z hospodaření SVJ Ovčí hájek k 31.12.2013 obsahující přehled nákladů a výnosů včetně obecných informací z ekonomické oblasti, nákladů na vytápění i jednotlivé položky týkající se revitalizace domu. Předsedající oznámil shromáždění, že dává na vědomí shromáždění tyto výsledky hospodaření domu za rok 2013 a navrhl, aby shromáždění o tomto návrhu hlasovalo. Pro hlasovalo 99% přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, 1 % přítomných se zdrželo hlasování. Předseda oznámil shromáždění, že návrh byl přijat. Vybrané informace z hospodaření SVJ Ovčí hájek k 31.12.2013 tvoří přílohu číslo 3.

Na návrh z pléna pana Železného předsedající přislíbil, že před příští schůzí shromáždění bude zpráva o hospodaření domu předložena vlastníkům jednotek s dostatečným předstihem před konáním schůze shromáždění.

Předseda dále podal shromáždění informaci o průběhu plnění smlouvy o dílo ze strany společnosti NIKA STAV s.r.o., o navýšení ceny díla z důvodu víceprací i uplatnění zádržného vůči této společnosti.

Ad 3) Předsedající dále přikročil k projednání bodu 3. programu schůze shromáždění. Předsedající vyzval zástupce kontrolní komise Mgr. Ing. Simonu Lackovou, aby přednesla zprávu kontrolní komise ohledně hospodaření domu a průběhu revitalizace domu. Mgr. Ing. Simona Lacková seznámila shromáždění s obsahem zprávy kontrolní komise, z níž vyplynulo, že kontrolní komise nemá výhrady k hospodaření domu ani k práci výboru. Co se týče revitalizace domu, Mgr. Ing. Lacková oznámila, že kolaudace proběhla dne 26.2.2014, kdy ze strany stavebního úřadu nebyly žádné výhrady. Dále sdělila shromáždění, že členové SVJ jsou celkem spokojeni s odstraňováním vad a nedodělků v domě a oznámila shromáždění, že náklady na provoz výtahů se v důsledku revitalizace a tedy větší zátěže pro výtahy nezvýšily, neboť výtahy jsou stále v záruce. Zpráva kontrolní komise tvoří přílohu číslo 4.

Poté předsedající vyzval shromáždění, aby hlasovalo o tom, že bere na vědomí zprávu kontrolní komise a dal o tomto hlasovat. Pro hlasovalo 100 % přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel hlasování. Návrh byl přijat.

Ad 4) Dále v rámci projednání dalších záležitostí SVJ v rámci bodu 4. programu schůze shromáždění předseda seznámil přítomné vlastníky s návrhem, aby byly poskytnuty finanční kompenzace nákladů zasklení lodžií i těm vlastníkům bytů, kteří již měli před revitalizací na své náklady instalováno zasklení lodžií povoleného typu (bezrámové), ale nedoložili požadované povolení či udělení souhlasu, případně ohlášení. Výše této kompenzace byla již odsouhlasena na schůzi shromáždění konané dne 26.11.2013.

Předsedající pak navrhl, aby shromáždění hlasovalo o tomto návrhu. Pro hlasovalo 80,9 % přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 9,3 % přítomných členů společenství vlastníků jednotek a hlasování se zdrželo 9,8 % přítomných. Návrh byl přijat.

Předsedající poté navrhl shromáždění, aby hlasovalo o poskytnutí mimořádné odměny pro členy výboru ve výši celkem 100.000,- Kč za jejich nadstandartní práci v souvislosti s revitalizací domu, a to z důvodu náročnosti a časového vytížení při uzavírání smlouvy o dílo a souvisejících dokumentů, při realizaci stavby a veškerých souvisejících záležitostí.

Předsedající pak navrhl, aby shromáždění hlasovalo o tomto návrhu. Pro hlasovalo 89,8 % přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 4,2 % přítomných členů společenství vlastníků jednotek a hlasování se zdrželo 5 % přítomných. Návrh byl přijat.

Poté předsedající oznámil shromáždění požadavek vlastníka bytu č. 120, který je srbské národnosti a který má potíže s přijímáním signálu srbské televize, neboť v souvislosti s revitalizací domu byl nucen odstranit satelitní anténu. Vlastník bytu č.120 navrhuje, aby mu bylo umožněno na mříži lodžie umístit parabolu.

Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat. Pro hlasovalo 49,8 % přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 43,8 % přítomných členů společenství vlastníků jednotek a hlasování se zdrželo 6,4 % přítomných. Návrh nebyl přijat.

Po provedeném hlasování shromáždění přijalo na základě výsledků tohoto hlasování následující rozhodnutí shromáždění ve formě

Usnesení:

1. Shromáždění vlastníků bere na vědomí zprávu o výsledcích hospodaření domu za rok 2013.

2. Shromáždění vlastníků bere na vědomí zprávu kontrolní komise ohledně hospodaření domu a průběhu revitalizace domu.

3. Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje finanční kompenzaci nákladů zasklení lodžií i těm vlastníkům bytů, kteří již měli před revitalizací instalováno na své náklady zasklení lodžií povoleného typu (bezrámové), ale nedoložili požadované povolení či udělení souhlasu, případně ohlášení.

4. Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje poskytnutí mimořádné odměny pro členy výboru ve výši celkem 100.000,- Kč za práci vykonanou v rámci revitalizace domu.

Závěrem předsedající oznámil shromáždění, že člen výboru Ing. Pavel Kejval odstoupil ze své funkce a jeho funkce končí ke dni 30.4.2014. Předsedající Ing. Pavlovi Kejvalovi poděkoval za dosavadní práci ve výboru a poté předsedající formálně ukončil schůzi shromáždění společenství SVJ Ovčí hájek.

V Praze dne 24.4.2014

Zapsala: JUDr. Dana Růžičková