Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 – ič: 75138531

Shromáždění SVJ – 25.9.2008

Zápis z první schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5, se sídlem Praha 5, Ovčí hájek 2165/28 konané dne 25.9.2008

Svolavatel schůze shromáždění :
František Jůza, předseda výboru SVJ Ovčí hájek

Přítomní: členové společenství SVJ Ovčí hájek dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 1 k tomuto zápisu

Program schůze:

1. Volba předsedajícího, zapisovatele a sčitatele hlasů
2. Projednání povinnosti vlastníků jednotek předkládat výboru dokumentaci týkající se plánovaných stavebních úprav v bytech vyžadujících stavební povolení ve smyslu č. XIII. odst. 2), písm. h) a p) stanov SVJ Ovčí hájek
3. Projednání a schválení záloh na příspěvky vlastníků na správu domu a dalších příspěvků na rok 2009 ve smyslu č. VII. odst. 3), písm. f) stanov SVJ Ovčí hájek
4. Projednání plánované výstavby objektu garáží před domem
5. Ostatní

Úvodem svolavatel první schůze shromáždění SVJ Ovčí hájek konstatoval, že jsou přítomni členové společenství, kteří mají většinu všech hlasů, tedy 66,03% (7844/11880), a dále konstatoval, že shromáždění je tedy ve smyslu schválených stanov společenství usnášeníschopné.

Poté svolavatel dal hlasovat o osobě předsedajícího, zapisovatele a sčitatele hlasů, kterými byli zvoleni p. František Jůza (předsedající), JUDr. Dana Růžičková (zapisovatel) a Ing. Pavel Kejval (sčitatel hlasů), neboť pro ně hlasovali všichni přítomní členové společenství.

Dále předsedající seznámil shromáždění s body programu dle pozvánky a dal hlasovat o doplnění programu o bod – Stanovení výše záloh pro rok 2009. Pro hlasovali všichni přítomní, návrh byl přijat.

Dále předsedající dal hlasovat na základě výsledků protipožární kontroly ze dne 4.7.2008 o novém bodu programu, a sice povinnosti členů společenství jako vlastníků jednotek vyklidit věci z chodby bytového objektu 267 z důvodu zajištění bezpečnosti v případě požáru. Shromáždění jednomyslně odsouhlasilo vložení tohoto bodu do programu schůze.

Poté shromáždění projednalo všechny body programu, o kterých hlasovalo samostatně s tímto výsledkem:

ad 2. Co se týče projednání povinnosti vlastníků jednotek předkládat výboru dokumentaci týkající se plánovaných stavebních úprav v bytech vyžadujících stavební povolení, hlasování proběhlo tak, že pro bylo 98% (7726/11880) hlasů, proti bylo 0 hlasů, 2% (118/11880) přítomných se zdržely hlasování.

ad 3. Co se týče projednání a schválení záloh na příspěvky vlastníků na správu domu a dalších příspěvků na rok 2009, hlasování shromáždění proběhlo tak, že pro schválení navržené výše záloh bylo 97% (7622/11880) hlasů, proti bylo 1% (74/11880) hlasů, 2% (148/11880) hlasů se zdržely hlasování.

ad 4. Co se týče projednání nového bodu programu o uložení povinnosti všem členům společenství jako vlastníků jednotek vyklidit věci z chodby bytového objektu 267 z důvodu zajištění bezpečnosti v případě požáru, hlasování proběhlo tak, že pro bylo 99% (7770/11880) hlasů, proti bylo 0 hlasů, 1% (74/11880) se zdržel hlasování.

Po provedeném hlasování tedy shromáždění přijalo na základě tohoto uskutečněného hlasování následující rozhodnutí shromáždění ve formě usnesení :

1. Shromáždění ukládá všem členům společenství – vlastníkům jednotek, aby v případě plánovaných stavebních úprav v bytech vyžadujících stavební povolení předložili ve smyslu č. XIII. odst. 2), písm. h) a p) stanov SVJ Ovčí hájek výboru SVJ Ovčí hájek dokumentaci týkající se těchto úprav.
2. Shromáždění schvaluje zálohy na příspěvky vlastníků na správu domu a dalších příspěvků na rok 2009 ve smyslu č. VII. odst. 3), písm. f) stanov SVJ Ovčí hájek, které jsou specifikovány v přehledu těchto záloh, který tvoří přílohu č. 2 k tomuto zápisu.
3. Shromáždění ukládá všem členům společenství – vlastníkům jednotek, aby z důvodu zajištění bezpečnosti v případě požáru vyklidili věci uložené v chodbách bytového objektu 267, které zde mají umístěny.

Poté předsedající přednesl schůzi informaci o problematice plánované výstavby velkého garážového komplexu před objektem 267 na místě současného parkoviště a seznámil ji s možnostmi, jak na tuto výstavbu reagovat. Shromáždění bylo sděleno, že bylo založeno Občanské sdružení Za Ovčí hájek krásnější se sídlem Ovčí hájek 2165/28, Praha 5 a členům bylo oznámeno, že mohou vstoupit do tohoto sdružení, jehož cílem by bylo ovlivnit tuto výstavbu z hlediska ochrany životního prostředí a zachování dosavadní úrovně bydlení všech zúčastněných.

V této souvislosti jednomyslným hlasováním všichni zúčastnění udělili výboru SVJ Ovčí hájek mandát k jednání s magistrátem hlavního města Prahy ve věci případné nájemní smlouvy o užívání tohoto prostoru pro účely parkování členů shromáždění vlastníků jednotek

Poté předsedající formálně ukončil schůzi shromáždění společenství SVJ Ovčí hájek.

V Praze dne 25.9.2008

Zapsala: JUDr. Dana Růžičková