Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 – ič: 75138531

Shromáždění SVJ – 28.5.2013

Zápis z desáté schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5, zkráceně SVJ Ovčí hájek se sídlem Praha 5, Ovčí hájek 2165/28 konané dne 28.5.2013

Svolavatel schůze shromáždění:
František Jůza, předseda výboru SVJ Ovčí hájek

Přítomni:
členové společenství SVJ Ovčí hájek dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 1 k tomuto zápisu

Hosté:
Pavel Štika, Ing. Petr Novák, Lenka Dvořáková – zástupci firmy Profirevit s.r.o.

Program schůze shromáždění:

1.Volba předsedajícího, zapisovatele a sčitatele hlasů
2. Schválení výběru dodavatele a způsobu financování rekonstrukce ( revitalizace ) domu
Ostatní

Ad 1) Úvodem p. František Jůza jako svolavatel schůze shromáždění SVJ Ovčí hájek konstatoval, že jsou jak osobně, tak v zastoupení na základě plných mocí přítomni členové společenství, kteří mají většinu všech hlasů, tedy 76,53% (9092/1180) a dále konstatoval, že shromáždění je ve smyslu schválených stanov společenství usnášeníschopné.

Poté p. František Jůza jako svolavatel navrhl, aby shromáždění zvolilo předsedajícím jeho osobu, zapisovatelem JUDr. Danu Růžičkovou a sčitatelem hlasů Ing. Pavla Kejvala a dal hlasovat o tomto návrhu.

Hlasování č.1: Pro hlasovalo 100% ( 9092/9092 ) přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, nikdo se nezdržel hlasování. P. František Jůza byl jednomyslně zvolen předsedajícím, JUDr. Dana Růžičková byla jednomyslně zvolena zapisovatelem a Ing. Pavel Kejval byl jednomyslně zvolen sčitatelem hlasů.

Ad 2) Předsedající dále seznámil shromáždění s dalším bodem programu schůze shromáždění dle pozvánky, tedy že je nutno schválit firmu, která jako zhotovitel zrealizuje revitalizaci a rekonstrukci domu, a dále rozhodnout o způsobu financování rekonstrukce ( revitalizace ) domu. Předsedající informoval shromáždění, že výběrová komise oslovila celkem 30 firem, přičemž nabídku předložilo 18 firem. Předsedající sdělil shromáždění, že zadání komise obsahovalo tyto požadavky na firmu zhotovitele:
cena při zachování technologií zvolených v projektu, obrat za poslední tři roky celkem ve výši 140 mil. Kč nebo minimálně 20 mil. Kč za každé účetní období
reference – minimálně 2 zakázky v hodnotě nad 15 mil. a 2 zakázky v hodnotě nad 10 mil.
zajištění pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem při výkonu jeho podnikatelské činnosti třetí osobě ve výši min. 30 mil. Kč
doložení certifikátu k technologiím použitým v projektu.
Předsedající shromáždění sdělil, že cena revitalizace a rekonstrukce dle odhadu projektanta činí 38 mil. Kč. Předsedající informoval přítomné vlastníky, že výběrová komise vybrala z užšího výběru čtyř nabídek, které splňovaly navržené požadavky, jako nejvhodnější nabídku firmy NIKA STAV spol. s.r.o. se sídlem Makovského 1177/1, Praha 6 – Řepy, IČ: 27233944, která provede na základě smlouvy o dílo jako zhotovitel práce na revitalizaci a rekonstrukci domu v celkové ceně 30.923.049,89,-Kč včetně DPH. Cena zahrnuje kompletní zateplení domu, výměnu původních dřevěných oken, zasklení všech balkónů, novou střechu a vstupní schodiště.

Předsedající pak navrhl, aby shromáždění o tomto návrhu hlasovalo, tedy aby rekonstrukci domu provedla firma NIKA STAV spol. s.r.o.

Hlasování č.2: Pro hlasovalo 92,6 % ( 8420/9092 ) přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0,8 % ( 74/9092 ) přítomných členů společenství vlastníků jednotek. Hlasování se zdrželo 6,6 % ( 598/9092 ) přítomných členů společenství vlastníků jednotek. Návrh byl přijat.

Dále předseda informoval shromáždění, že výběrová komise jednala o podmínkách úvěru na rekonstrukci domu, aby byl splněn požadavek SVJ na možnost provádění mimořádných splátek bez sankcí s pevnou úrokovou mírou po celou dobu splácení úvěru, dále doba splatnosti úvěru max. 15 let bez nutnosti navyšovat dlouhodobou zálohu a bez nutnosti ručit nemovitostí či ručením ze strany jednotlivých vlastníků, když úvěr bude zajištěn vinkulací pojistky domu ve prospěch úvěrující banky po celou dobu splácení úvěru. V současné době tedy komise posuzuje nejvhodnější bankovní ústavu pro účely poskytnutí úvěru za těchto podmínek.

V této souvislosti předseda seznámil přítomné vlastníky s formou financování výměny původních oken a s formou refundace v souvislosti se zasklíváním lodžií týkajících se bytů, kde si vlastníci zajistili schválené zaskleni sami.

Předsedající navrhl, aby shromáždění vlastníků schválilo uzavření úvěrové smlouvy za účelem rekonstrukce předmětného bytového domu, na jejímž základě bude poskytnut SVJ úvěr do maximální výše 31.000.000,-Kč s dobou splatnosti maximálně 15 let za podmínky, že předmětná nemovitost bude bez zástavy pro pohledávku z úvěru a úvěr bude zajištěn vinkulací pojistné smlouvy na nemovitost ve prospěch úvěrující banky, pokud o to banka požádá. Předsedající dále navrhl, aby shromáždění současně hlasovalo o tom, že pověřuje výbor k dojednání podmínek úvěrové smlouvy a uzavření této úvěrové smlouvy s vybraným bankovním ústavem.

Hlasování č.4: Pro hlasovalo 100% ( 9092/9092 ) přítomných členů společenství vlastníků jednotek, tj. 76,53% všech členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0 % (0/9092 ) přítomných členů společenství vlastníků jednotek. Zdrželo se hlasování 0% (0/9092) přítomných členů společenství vlastníků jednotek. Návrh byl přijat.

Ad 3) Ing. Pavel Kejval přednesl shromáždění informaci o možnosti instalovat novou kabeláž STA po povrchu lodžií v rámci schválené rekonstrukce domu během plánované rekonstrukce domu. Předsedající pak navrhl, aby shromáždění hlasovalo o tomto návrhu, tedy aby byla instalována STA dle návrhu Ing. Pavla Kejvala.

Hlasování č.3: Pro hlasovalo 93,4% ( 8489/9092 ) přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 3,4% ( 908/9092 ) přítomných členů společenství vlastníků jednotek. Zdrželo se hlasování 3,2% ( 295/9092 ) přítomných členů společenství vlastníků jednotek. Návrh byl přijat.

Po provedeném hlasování shromáždění přijalo na základě výsledků tohoto hlasování následující rozhodnutí shromáždění ve formě

usnesení:

1. Shromáždění vlastníků schvaluje, aby rekonstrukci domu provedla firma NIKA STAV spol. s r.o., IČ: 27233944, se sídlem Makovského 1177/1, 163 00 Praha 6 – Řepy, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106461 za cenu ve výši 30.923.049,89,-Kč včetně DPH. Shromáždění pověřuje výbor k uzavření smlouvy o dílo s touto společností.
2. Shromáždění vlastníků schvaluje uzavření úvěrové smlouvy za účelem poskytnutí úvěru na rekonstrukci domu do výše maximálně 31.000.000,-Kč s dobou splatnosti úvěru maximálně 15let za podmínky, aby po dobu splácení úvěru byla předmětná nemovitost bez zástavy pro pohledávku z úvěru a aby pro zajištění úvěru byla vinkulována pojistná smlouva na nemovitosti ve prospěch zvoleného bankovního ústavu, pokud o to bankovní ústav požádá.
3. Shromáždění pověřuje výbor k dojednání podmínek dle bodu 2 tohoto usnesení a k uzavření úvěrové smlouvy s vybraným bankovním ústavem.
4. Shromáždění schvaluje instalaci kabelů STA po povrchu lodžií během plánované rekonstrukce domu.

Poté předsedající formálně ukončil schůzi shromáždění společenství SVJ Ovčí hájek.

V Praze dne 28.5.2013

Zapsala: JUDr. Dana Růžičková