Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 – ič: 75138531

Shromáždění SVJ – 12.3.2013

Zápis z deváté schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5, se sídlem Praha 5, Ovčí hájek 2165/28 konané dne 12.3.2013

Svolavatel schůze shromáždění: 
František Jůza, předseda výboru SVJ Ovčí hájek

Přítomni:
členové společenství SVJ Ovčí hájek dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 1 k tomuto zápisu

Program schůze shromáždění:

1. Volba předsedajícího, zapisovatele a sčitatele hlasů
2. Informace o hospodaření domu v roce 2012
3. Volba členů výboru SVJ na další volební období
4. Ostatní

Ad 1) Úvodem František Jůza za svolavatele schůze shromáždění SVJ Ovčí hájek konstatoval, že jsou přítomni členové společenství, kteří mají většinu všech hlasů, tedy 64,07% (7612/11880), a že shromáždění je tedy ve smyslu schválených stanov společenství usnášeníschopné.

Poté František Jůza jako svolavatel navrhl, aby shromáždění zvolilo předsedajícím jeho osobu, zapisovatelem JUDr. Danu Růžičkovou a sčitatelem hlasů Ing. Pavla Kejvala a dal hlasovat o tomto návrhu. Pro hlasovalo 100% přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, nikdo se nezdržel hlasování. František Jůza byl jednomyslně zvolen předsedajícím, JUDr. Dana Růžičková byla jednomyslně zvolena zapisovatelem a Ing. Pavel Kejval byl jednomyslně zvolen sčitatelem hlasů.

ad 2) Předsedající dále seznámil shromáždění s dalším bodem programu schůze shromáždění dle pozvánky a sdělil přítomným vlastníkům, že ing. Pavel Kejval přednese shromáždění informaci o hospodaření domu v roce 2012. Ing. Kejval předložil přítomným členům shromáždění dokument nazvaný Vybrané Informace z hospodaření SVJ Ovčí hájek k 31.12.2012 a odpověděl na několik dotazů z pléna.

Předsedající dal pak hlasovat o tomto bodu programu, tedy o schválení účetní závěrky za rok 2012. Pro hlasovalo 100% přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, nikdo se nezdržel hlasování.

ad 3) Předsedající v rámci projednání dalšího bodu programu sdělil shromáždění, že dnem 18.3.2013 končí pětileté funkční období členů výboru SVJ, a proto je nutné provést volbu členů výboru pro další volební období. Předsedající vyzval přítomné vlastníky jednotek, zda někdo z nich hodlá kandidovat do výboru na další funkční období a zároveň sdělil, že dosavadní členové výboru budou rovněž kandidovat do výboru. Nikdo z přítomných členů společenství se nepřihlásil jako kandidát na člena do výboru.

Poté předsedající oznámil jména kandidátů do výboru, a sice Ing. Pavel Kejval – byt č. 146, Jindřich Hejda – byt č. 64, JUDr. Dana Růžičková – byt č. 128 a František Jůza – byt č. 136 a přistoupil k volbě jednotlivých členů výboru.

Předsedající dal hlasovat o jednotlivých kandidátech do výboru, o nichž bylo hlasováno s tímto výsledkem:

1. Ing. Pavel Kejval – pro bylo 100% přítomných vlastníků, proti bylo 0%, zdrželo se 0%
2. p. Jindřich Hejda – pro bylo 100% přítomných vlastníků, proti bylo 0%, zdrželo se 0%
3. JUDr. Dana Růžičková – pro bylo 100% přítomných vlastníků, proti bylo 0%, zdrželo se 0%
4. p. František Jůza – pro bylo 100% přítomných vlastníků, proti bylo 0%, zdrželo se 0%

Předsedající konstatoval, že jmenovaní kandidáti byli zvoleni do výboru SVJ 100% přítomných vlastníků, tj. 64,07% hlasů všech vlastníků.

V rámci tohoto bodu programu předsedající dále konstatoval, že končí funkční období i revizora SVJ.

Předsedající proto vyzval přítomné, zda někdo z nich hodlá kandidovat jako revizor či do kontrolní komise. Předsedající dále sdělil shromáždění, že ve smyslu stanov SVJ je kontrolní komise nejméně tříčlenná a volí ji shromáždění stejným způsobem, jakým se volí výbor.

Poté dal předsedající hlasovat o tom, zda na další volební období bude zvolen revizor či kontrolní komise. Shromáždění hlasováním rozhodlo, že pro příští funkční období bude zvolena kontrolní komise. Pro hlasovalo 99% přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, 1% se zdrželo hlasování.

Předsedající pak vyzval přítomné, zda někdo z nich hodlá kandidovat do kontrolní komise na další funkční období.

Přihlásili se tito kandidáti:

1. p. Zdeněk Hruška – byt č. 56
2. p. Stanislav Cestr – byt č. 88
3. pí. Simona Lacková – byt č. 138

Předsedající dal hlasovat o jednotlivých kandidátech do kontrolní komise. O jednotlivých členech kontrolní komise bylo hlasováno s tímto výsledkem:

1. p. Zdeněk Hruška – pro bylo 99,4% přítomných vlastníků, proti bylo 0% hlasů, 0,6% se zdrželo
2. p. Stanislav Cestr – pro bylo 99 % přítomných vlastníků, proti bylo 0% hlasů, 1% se zdrželo
3. pí. SimonaLacková – pro bylo 97,9% přítomných vlastníků, proti bylo 0% hlasů, 2,1% se zdrželo

Předsedající konstatoval, že jmenovaní kandidáti byli zvoleni do kontrolní komise SVJ.

Závěrem shromáždění hlasovalo o výši odměny členů kontrolní komise, která byla navržena částkou 15.000,- Kč ročně, tj. 5.000,- Kč pro každého člena kontrolní komise, s tímto výsledkem:

Pro hlasovalo 36,7% přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 18,7% hlasů, 44,6% se zdrželo hlasování.

Předsedající konstatoval, že tento návrh nebyl přijat, a proto vyzval shromáždění, aby znovu hlasovalo o výši odměny členů kontrolní komise, kdy byla navržena výše odměny celkem 9.000,- Kč ročně, tj. 3.000,- Kč pro každého člena kontrolní komise.

O tomto návrhu shromáždění s tímto výsledkem:

Pro hlasovalo 97,6% přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, 2,4% se zdrželo hlasování. Předsedající konstatoval, že tento návrh byl přijat.

Po provedeném hlasování shromáždění přijalo na základě výsledků tohoto hlasování následující rozhodnutí shromáždění ve formě usnesení:

1. Shromáždění schvaluje účetní závěrku SVJ Ovčí hájek za rok 2012.
2. Shromáždění zvolilo výbor SVJ Ovčí hájek pro další funkční období v tomto složení:
Ing. Pavel Kejval, Jindřich Hejda, JUDr. Dana Růžičková a František Jůza.
3. Shromáždění schvaluje zřízení kontrolní komise v tomto složení:
Zdeněk Hruška, Stanislav Cestr a Simona Lacková.
4. Shromáždění schvaluje výši roční odměny členů kontrolní komise částkou
ve výši 3.000,- Kč pro každého z nich, tedy celkem 9.000,- Kč.

Poté předsedající formálně ukončil schůzi shromáždění společenství SVJ Ovčí hájek.

V Praze dne 12.3.2013

Zapsala: JUDr. Dana Růžičková