Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 – ič: 75138531

Shromáždění SVJ – 25.5.2017

Zápis z osmnácté schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 se sídlem Praha 5, Ovčí hájek 2165/28 konané dne 25.5.2017

Svolavatel schůze shromáždění: František Jůza, předseda výboru SVJ Ovčí hájek

Přítomni:
členové společenství SVJ Ovčí hájek dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 1 k tomuto zápisu

Program schůze shromáždění:

1. Volba předsedajícího, zapisovatele a sčitatele hlasů
2. Informace o hospodaření domu v roce 2016
3. Vyjádření revizora k účetní závěrce ke dni 31.12.2016
4. Schválení účetní závěrky ke dni 31.12.2016
5. Ostatní

Ad 1) Úvodem František Jůza jako svolavatel schůze shromáždění SVJ Ovčí hájek konstatoval, že jsou přítomni členové společenství, kteří mají většinu všech hlasů, tedy 55,04 %, a že shromáždění je tedy ve smyslu schválených stanov společenství usnášeníschopné.

Poté František Jůza jako svolavatel navrhl, aby shromáždění zvolilo předsedajícím jeho osobu, sčitatelem p. Jindřicha Hejdu a zapisovatelem JUDr. Danu Růžičkovou a dal hlasovat o tomto návrhu. Pro hlasovalo 100% přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, nikdo se nezdržel hlasování. František Jůza byl tedy jednomyslně zvolen předsedajícím, p. Jindřich Hejda byl jednomyslně zvolen sčitatelem a JUDr. Dana Růžičková byla jednomyslně zvolena zapisovatelem.

ad 2) Předsedající dále přistoupil k projednání dalšího bodu programu schůze shromáždění dle pozvánky. Předsedající seznámil přítomné členy s výsledky hospodaření SVJ v r. 2016 a informoval je o nutných největších výdajích v tomto období, v souladu s dokumentem „Vybrané informace a o hospodaření v roce 2016“, který každý z vlastníků obdržel zároveň s pozvánkou na schůzi shromáždění. Tento dokument bude tvořit přílohu č. 3 k zápisu ze schůze shromáždění.

ad 3) Předsedající dále shromáždění oznámil, že revizor SVJ Ing. Milan Železný měl v rámci tohoto bodu programu přednést svoji zprávu. Ing. Železný se však z důvodu zdravotní indispozice na dnešní schůzi shromáždění nedostavil, a proto doručil výboru SVJ zprávu revizora ze dne 30.4.2017 a požádal předsedu výboru, aby tuto zprávu přednesl shromáždění.

Předsedající pak přečetl shromáždění zprávu revizora, z níž kromě jiného vyplynulo, že revizorovi byly poskytnuty ze strany výboru všechny vyžádané podklady a že revizor doporučuje schůzi shromáždění závěrku schválit. Dále ze zprávy vyplynulo, že v roce 2016 neobdržel žádnou stížnost ani podnět ke kontrole ze strany vlastníků bytů. Revizor se rovněž vyjádřil k provedenému zateplení domu, kdy z předložených dokladů si ověřil, že došlo k prokazatelným úsporám ve spotřebě tepla ve výši cca 500 GJ. Předsedající sdělil přítomným členům, že zpráva revizora bude přílohou č. 4 zápisu z dnešní schůze shromáždění a je možno do ní nahlédnout po dohodě s výborem.

ad 4) Předsedající přistoupil k projednání dalšího bodu programu schůze shromáždění dle pozvánky. Předsedající navrhl schůzi shromáždění schválení účetní závěrky a dal hlasovat o tomto bodu programu, tedy o schválení účetní závěrky SVJ ke dni 31.12.2016. Pro hlasovalo 100% přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, nikdo se nezdržel hlasování.

Poté předsedající shromáždění oznámil, že účetní závěrka SVJ Ovčí hájek za rok 2016 byla jednomyslně schválena.

ad 5) Následně proběhla diskuze, kdy předsedající a členové výboru odpovídali na dotazy přítomných vlastníků o následujících záležitostech SVJ.

Na dotaz, jak budou řešeny praskliny na balkonech, které se projevují u balkonů, které měly původně skleněné zábradlí, předsedající a p. Hejda přítomným vlastníkům sdělili, že se ani výboru, ani správci domu nepodařilo zajistit firmu, která by byla ochotna a schopna opravu provést. Poté p. Hejda vyzval přítomné vlastníky, aby sdělili výboru případné návrhy firem, o kterých vědí, že budou ochotné tento problém řešit.

Dále byla řešena otázka navýšení záloh na opravy a údržbu ze strany vlastníků bytů, kdy předsedající oznámil, že výbor neplánuje tyto platby navyšovat.

K dotazu na možnost zajištění vlastní kotelny předsedající sdělil, že nyní je teplo dodáváno firmou Veolia a.s. a o možnosti vybudovat vlastní kotelnu výbor v plánu investic zatím neuvažuje. Jako příklad možnosti na vybudování vlastní kotelny uvedl předsedající nabídku firmy Prometheus a.s..

Po provedeném hlasování shromáždění SVJ Ovčí hájek přijalo na základě výsledků tohoto hlasování následující rozhodnutí shromáždění ve formě

usnesení:

Shromáždění schvaluje účetní závěrku SVJ Ovčí hájek za rok 2016 ke dni 31.12.2016.

Poté předsedající formálně ukončil schůzi shromáždění společenství SVJ Ovčí hájek.

V Praze dne 25.5.2017

Zapsala: JUDr. Dana Růžičková

Přílohy:
1. Prezenční listina přítomných členů společenství včetně plných mocí
2. Pozvánka na schůzi shromáždění
3. informace o hospodaření v roce 2016
4. Zpráva revizora SVJ ze dne 30.4.2017

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..