Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 – ič: 75138531

Shromáždění SVJ – 5.11.2015

Zápis z patnácté schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 se sídlem Praha 5, Ovčí hájek 2165/28 konané dne 5.11.2015

Svolavatel schůze shromáždění:
František Jůza předseda výboru SVJ Ovčí hájek

Přítomni:
členové společenství SVJ Ovčí hájek č.p. 2165-2173 dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 1 k tomuto zápisu

Program schůze shromáždění:

1. Volba předsedajícího, zapisovatele a sčitatele hlasů
2. Schválení výše záloh příspěvku vlastníka pro rok 2016
3. Návrh rekonstrukce společných prostor v domě v roce 2016
4. Volba člena kontrolní komise
5. Pronájem společného prostoru mandlovny ve vchodu č.p. 2168
6. Ostatní

Ad 1) Úvodem František Jůza jako svolavatel schůze shromáždění SVJ Ovčí hájek konstatoval, že jsou přítomni členové společenství, kteří mají většinu všech hlasů, tedy  60,42 % (7178/11880), a že shromáždění je tedy ve smyslu schválených stanov společenství usnášeníschopné.

Poté František Jůza jako svolavatel navrhl, aby shromáždění zvolilo předsedajícím jeho osobu, sčitatelem p. Jindřicha Hejdu a zapisovatelem JUDr. Danu Růžičkovou a dal hlasovat o tomto návrhu. Pro hlasovalo 100% přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, nikdo se nezdržel hlasování. František Jůza byl tedy jednomyslně zvolen předsedajícím, p. Jindřich Hejda byl jednomyslně zvolen sčitatelem a JUDr. Dana Růžičková byla jednomyslně zvolena zapisovatelem.

ad 2) Předsedající přistoupil k projednání dalšího bodu programu schůze shromáždění dle pozvánky, a sice schválení výše záloh příspěvku vlastníka pro rok 2016. Předsedající seznámil přítomné členy s obsahem dokladu nazvaného Podklad pro stanovení záloh příspěvku vlastníka do fondu údržby a oprav a na služby pro rok 2016, který každý z vlastníků obdržel zároveň s pozvánkou na schůzi shromáždění.

Dále předsedající odpověděl na dotazy z pléna týkající se některých položek. Ing. Pavel Kejval navrhl výboru, aby pro příští období roku 2017 bylo v Podkladu pro stanovení záloh příspěvku vlastníka u položky Dlouhodobá záloha na údržbu a opravy kromě přehledu výše předpisu za stávající rok a návrhu pro následující rok ještě uvedeno, jaká byla skutečnost v roce předchozím. Předsedající prohlásil, že to výbor bere na vědomí a bude to při přípravě těchto podkladů respektovat.

Předsedající poté přítomným členům sdělil, že výbor navrhuje neměnit výši jednotlivých položek, kromě položky Záloha na vytápění, neboť nejsou důvody, aby se tyto částky navyšovaly nebo snižovaly, a proto navrhuje schůzi shromáždění, aby schválila příspěvek vlastníka ve stejné výši jako za předchozí období.

Předsedající dal pak hlasovat o tomto bodu programu, tedy o stanovení výše záloh příspěvku vlastníka pro rok 2016. Pro hlasovalo pro 100% přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel hlasování. Poté předsedající shromáždění oznámil, že výše záloh příspěvku vlastníka pro rok 2016 byla schválena.

ad 3) V rámci projednání dalšího bodu programu schůze shromáždění, a sice rekonstrukce společných prostor v domě v roce 2016, předsedající navrhl schůzi shromáždění projednat možnost provést v příštím roce rekonstrukci společných vnitřních prostor, která spočívá ve výměně podlahových krytin, madel zábradlí, vnitřních dveří, případně dalších úprav. Předsedající sdělil přítomným členům, že výbor předkládá schůzi shromáždění tento záměr vzhledem k tomu, že po rekonstrukci domu v roce 2013 zůstaly SVJ na bankovním účtu finanční prostředky, které lze použít na tyto účely. Alternativou k rekonstrukci společných prostor je použití těchto finančních prostředků na úhradu mimořádné splátky hypotečního úvěru.

Po diskuzi mezi přítomnými členy a výborem bylo navrženo, že volné finanční prostředky nebudou použity na úhradu mimořádné splátky hypotečního úvěru, ale že bude provedena rekonstrukce vnitřních společných prostor domu. Dále bylo navrženo, aby výbor byl pověřen, aby oslovil příslušné dodavatelské firmy a předložil příští schůzi shromáždění varianty rekonstrukce spolu s cenovými kalkulacemi každé varianty rekonstrukce.

Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat. Pro hlasovalo 93,2 % přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 3,2 % hlasů a 3,7 % hlasů se zdrželo hlasování. Předsedající oznámil schůzi shromáždění, že návrh na rekonstrukci vnitřních společných prostor domu byl přijat.

ad 4) Předsedající se dále dotázal přítomných členů, zda vzhledem k tomu, že se na jarní schůzi shromáždění nepodařilo zvolit nové členy kontrolní komise za odstoupivší členy Mgr. Simonu Lackovou a p. Pavla Hrušku, mají zájem o členství v kontrolní komisi. Nikdo z přítomných členů se nepřihlásil. Předsedající proto navrhl, aby schůze shromáždění zvolila revizora SVJ. Předsedající se dotázal přítomného člena kontrolní komise Ing. Milana Železného, zda souhlasí s tím, že by vykonával funkci revizora SVJ. Ing. Milan Železný prohlásil, že s navržením své osoby na funkci revizora souhlasí, a proto předsedající navrhl schůzi shromáždění, aby shromáždění zvolilo Ing. Milana Železného do funkce revizora SVJ.

Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu. Pro hlasovalo 89,5 % přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 2,7 % hlasů a 7,8 % hlasů se zdrželo hlasování. Předsedající oznámil schůzi shromáždění, že byla schválena funkce revizora SVJ a že Ing. Milan Železný byl zvolen do funkce revizora SVJ.

ad 5) Předsedající v rámci dalšího bodu programu sdělil shromáždění, že manželé Pomahačovi jako vlastníci bytu č. 96 mají zájem o pronájem nevyužívaného společného prostoru mandlovny situovaného ve vchodu č.p. 2168, a to pro účely uskladnění osobních věcí. Předsedající navrhl shromáždění, aby hlasovalo o tom, zda souhlasí, aby společný prostor mandlovny byl přenechán vlastníkům bytu č. 96 do nájmu pro účely uskladnění osobních věcí za nájemné ve výši 4.620,- Kč ročně a aby byl výbor pověřen uzavřením nájemní smlouvy.

Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu. Pro hlasovalo 97,5 % přítomných členů společenství vlastníků jednotek, nikdo nebyl proti a 2,5 % hlasů se zdrželo hlasování. Předsedající oznámil schůzi shromáždění, že tento návrh byl přijat.

ad 6) Následně proběhla diskuze, kdy předsedající a členové výboru odpovídali na dotazy přítomných vlastníků o následujících záležitostech SVJ.

Bylo projednáváno soudní řízení vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 zahájené žalobou firmy NIKA STAV s.r.o. jako zhotovitele rekonstrukce domu proti SVJ Ovčí hájek ve věci uvolnění zadržované části ceny díla. Členům SVJ bylo sděleno, že soud žalobu zamítl, avšak firma NIKA STAV s.r.o. podala odvolání, takže dne 11.11.2015 proběhne ústní jednání u Městského soudu v Praze jako soudu odvolacího. O výsledku odvolacího řízení budou členové SVJ informováni.

Na dotaz z pléna, že obrubník u kontejnerů před vchodem č.p. 2173 je propadlý, což brání manipulaci s kontejnery, přičemž oprava dosud nebyla provedena, p. Hejda sdělil, že opakovaně vyzval technické služby k opravě, avšak zatím bezvýsledně.

Na žádost z pléna o zjištění, zda by bylo možno zajistit využití pozemku, na němž je situováno parkoviště před domem v ulici Ovčí hájek, pro účely parkování vozidel pouze pro členy SVJ, výbor přislíbil, že zjistí u Magistrátu hl. m. Prahy aktuální situaci ohledně využití tohoto pozemku.

Po provedeném hlasování shromáždění SVJ Ovčí hájek č.p. 2165-2173 přijalo na základě výsledků tohoto hlasování následující rozhodnutí ve formě

usnesení:

1. Shromáždění schvaluje výši záloh příspěvku vlastníka pro rok 2016.
2. Shromáždění rozhodlo, že bude provedena rekonstrukce vnitřních společných prostor domu, a pověřilo výbor, aby oslovil příslušné dodavatelské firmy a předložil příští schůzi shromáždění varianty rekonstrukce spolu s cenovými kalkulacemi každé varianty rekonstrukce.
3. Shromáždění rozhodlo o ustanovení funkce revizora a zvolilo do funkce revizora SVJ Ing. Milana Železného.
4. Shromáždění rozhodlo, že společný prostor mandlovny situovaný ve vchodu č.p. 2168 bude přenechán vlastníkům bytu č. 96 do nájmu pro účely uskladnění osobních věcí za nájemné ve výši 4.620,- Kč ročně, a pověřilo výbor, aby uzavřel za SVJ příslušnou nájemní smlouvu.

Poté předsedající formálně ukončil schůzi shromáždění společenství SVJ Ovčí hájek.

V Praze dne 5.11.2015

Zapsala: JUDr. Dana Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..