Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 – ič: 75138531

Shromáždění SVJ – 15.5.2018

Zápis z dvacáté schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 se sídlem Praha 5, Ovčí hájek 2165/28 konané dne 15.5.2018

Svolavatel schůze shromáždění: František Jůza, předseda výboru SVJ Ovčí hájek

Přítomni:
členové společenství SVJ Ovčí hájek dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 1 k tomuto zápisu

Program schůze shromáždění:

1. Volba předsedajícího, zapisovatele a sčitatele hlasů
2. Informace o hospodaření domu v roce 2017
3. Schválení účetní závěrky ke dni 31.12.2017
4. Volba člena výboru SVJ
5. Ostatní

Ad 1) Úvodem František Jůza jako svolavatel schůze shromáždění SVJ Ovčí hájek konstatoval, že jsou přítomni členové společenství, kteří mají většinu všech hlasů, tedy 62,45% ( tj. 7419/11880 ), a že shromáždění je tedy ve smyslu schválených stanov společenství usnášeníschopné.

Poté František Jůza jako svolavatel navrhl, aby shromáždění zvolilo předsedajícím jeho osobu, sčitatelem p. Jindřicha Zoula a zapisovatelem JUDr. Danu Růžičkovou a dal o tomto návrhu hlasovat. Pro hlasovalo 100% přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, nikdo se nezdržel hlasování. František Jůza byl tedy jednomyslně zvolen předsedajícím, p. Jindřich Zoul byl jednomyslně zvolen sčitatelem a JUDr. Dana Růžičková byla jednomyslně zvolena zapisovatelem.

Ad 2) Předsedající přistoupil k projednání dalšího bodu programu schůze shromáždění dle pozvánky. Předsedající seznámil přítomné členy s výsledky hospodaření SVJ v r. 2017 a informoval je o nutných největších výdajích v tomto období v souladu s dokumentem „Informace o hospodaření domu v roce 2017“, který každý z vlastníků obdržel zároveň s pozvánkou na schůzi shromáždění, případně přímo na schůzi shromáždění. Tento dokument tvoří přílohu č. 3 k zápisu ze schůze shromáždění.

Předsedající dále shromáždění oznámil, že revizor SVJ Ing. Milan Železný měl v rámci tohoto bodu programu přednést svoji zprávu. Ing. Železný se však z důvodu zdravotní indispozice na dnešní schůzi shromáždění nedostavil, a proto zprávu revizora ze dne 2.5.2018 doručil výboru SVJ a požádal předsedu výboru, aby tuto zprávu přednesl shromáždění.

Předsedající pak shromáždění zprávu revizora ze dne 2.5.2018 přečetl. Ze zprávy kromě jiného vyplynulo, že revizorovi byly poskytnuty ze strany výboru všechny vyžádané podklady a že revizor doporučuje schůzi shromáždění účetní závěrku SVJ za rok 2017 schválit. Ze zprávy revizora dále vyplynulo, že v roce 2017 neobdržel žádnou stížnost ani podnět ke kontrole ze strany vlastníků bytů a že schválený plán oprav byl překročen. Revizor se rovněž vyjádřil k otázce hospodaření výboru s hotovostí v pokladně tak, že dne 14.10.2017 provedl kontrolu stavu finančních prostředků v pokladně SVJ, kterou vede předseda výboru SVJ. Revizor zjistil, že stav finančních prostředků odpovídá vedené dokumentaci a tato dokumentace je vedena řádně. K výdajům hrazeným z pokladny SVJ revizor rovněž nemá výhrady. Revizor dále konstatuje, že v předchozích stanovách SVJ přijatých dne 18.3.2008 bylo upraveno nakládání s finanční hotovostí podrobněji a hotovostní platby nad 1.000,-Kč musely být podepsány dvěma členy výboru SVJ. Toto pravidlo v současných schválených stanovách SVJ není. K vedení pokladny proto revizor navrhuje schůzi shromáždění přijmout usnesení tohoto znění:
„Schůze shromáždění ukládá výboru SVJ zpracovat pravidla pro vedení pokladny zejména u hotovostních plateb nad 1.000,- Kč a předložit návrh řešení příští schůzi shromáždění ke schválení.“

Předsedající pak na základě doporučení revizora obsaženém v jeho zprávě dal hlasovat o návrhu revizora, aby shromáždění přijalo usnesení o tom, že shromáždění ukládá výboru SVJ zpracovat pravidla pro vedení pokladny zejména u hotovostních plateb nad 1.000,- Kč a předložit návrh řešení příští schůzi shromáždění ke schválení.

Pro hlasovalo 100% přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, nikdo se nezdržel hlasování.

Poté předsedající shromáždění oznámil, že bylo jednomyslně přijato usnesení, kterým shromáždění ukládá výboru SVJ zpracovat pravidla pro vedení pokladny, zejména u hotovostních plateb nad 1.000,- Kč, a předložit návrh řešení příští schůzi shromáždění ke schválení.

Předsedající sdělil přítomným členům, že zpráva revizora tvoří přílohu č. 4 zápisu z dnešní schůze shromáždění a je možno do ní po dohodě s výborem nahlédnout.

Konečně předsedající shromáždění sdělil, že revizor zároveň tímto dokumentem projevil vůli odstoupit z funkce revizora SVJ, což zdůvodnil svým věkem a zdravotním stavem.

Ad 3) Předsedající pak na základě doporučení revizora obsaženém v jeho zprávě dal hlasovat o schválení účetní závěrky SVJ ke dni 31.12.2017.

Pro hlasovalo 100% přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, nikdo se nezdržel hlasování.

Poté předsedající shromáždění oznámil, že účetní závěrka SVJ Ovčí hájek za rok 2017 byla jednomyslně schválena.

Ad 4) V rámci tohoto bodu programu předsedající sdělil, že výbor společenství má momentálně 2 členy, přičemž podle platných stanov SVJ má mít 3 členy, takže je nutno zvolit na schůzi shromáždění dalšího člena výboru. Předsedající dále oznámil, že o členství ve výboru projevil zájem člen společenství pan Tomáš Podhrázský, který splňuje podmínky členství ve výboru společenství dle článku VI. a v článku X. stanov SVJ.

Předsedající pak vyzval přítomné členy společenství, zda má ještě někdo jiný zájem o členství ve výboru. Nikdo se nepřihlásil. Předsedající tedy dal hlasovat o osobě p. Podhrázkého jako člena výboru.

Pro hlasovalo 100% přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, nikdo se nezdržel hlasování.
Poté předsedající shromáždění oznámil, že pan Tomáš Podhrázký byl zvolen členem výboru SVJ.

ad 5) Následně proběhla diskuze, kdy předsedající a členové výboru odpovídali na dotazy přítomných vlastníků o některých záležitostech SVJ.

Po provedeném hlasování shromáždění SVJ Ovčí hájek přijalo na základě výsledků tohoto hlasování následující rozhodnutí shromáždění ve formě

usnesení:

1. Shromáždění schvaluje účetní závěrku SVJ Ovčí hájek za rok 2017 ke dni 31.12.2017.
2. Shromáždění ukládá výboru SVJ zpracovat pravidla pro vedení pokladny, zejména u hotovostních plateb nad 1.000,- Kč, a předložit návrh řešení příští schůzi shromáždění ke schválení.
3. Shromáždění volí členem výboru p. Tomáše Podhrázkého.

Poté předsedající formálně ukončil schůzi shromáždění společenství SVJ Ovčí hájek

Zapsala: JUDr. Dana Růžičková

1. Prezenční listina přítomných členů společenství včetně plných mocí
2. Pozvánka na schůzi shromáždění
3. Vybrané informace o hospodaření SVJ Ovčí hájek v roce 2017
4. Zpráva revizora SVJ ze dne 2.5.2018

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..