Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 – ič: 75138531

Shromáždění SVJ – 13.10.2016

Zápis ze sedmnácté schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 se sídlem Praha 5, Ovčí hájek 2165/28 konané dne 13.10.2016

Svolavatel schůze shromáždění: František Jůza, předseda výboru SVJ Ovčí hájek

Přítomni:
členové společenství SVJ Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 1 k tomuto zápisu
JUDr. Jiří Svoboda, notář, notářská kancelář se sídlem Dlouhá č. 16, Praha 1 jako host

Program schůze shromáždění:

1. Volba předsedajícího, zapisovatele a sčitatele hlasů
2. Přijetí nových stanov SVJ podle novely Občanského zákoníku
3. Schválení výše záloh příspěvku vlastníka pro rok 2017
4. Schválení plánu oprav pro rok 2017
5. Refinancování úvěru na rekonstrukci domu
6. Ostatní

Ad 1) Úvodem p. František Jůza jako svolavatel schůze shromáždění SVJ Ovčí hájek konstatoval, že jsou přítomni členové společenství, kteří mají většinu všech hlasů, tedy 58,43 % všech vlastníků, a že shromáždění je tedy ve smyslu schválených stanov společenství usnášeníschopné.

Poté p. František Jůza jako svolavatel navrhl, aby shromáždění zvolilo předsedajícím jeho osobu, sčitatelem p. Jindřicha Hejdu a zapisovatelem JUDr. Danu Růžičkovou a dal hlasovat o tomto návrhu. Pro hlasovalo 100% přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, nikdo se nezdržel hlasování. P. František Jůza byl tedy jednomyslně zvolen předsedajícím, p. Jindřich Hejda byl jednomyslně zvolen sčitatelem a JUDr. Dana Růžičková byla jednomyslně zvolena zapisovatelem.

ad 2) Předsedající dále přistoupil k projednání druhého bodu programu schůze shromáždění dle pozvánky, a sice schválení nových Stanov SVJ Ovčí hájek podle novely Občanského zákoníku. JUDr. Růžičková představila všem přítomným členům SVJ Ovčí hájek notáře JUDr. Jiřího Svobodu, který byl pozván na schůzi shromáždění, aby osvědčil právní jednání shromáždění SVJ Ovčí hájek související s přijetím rozhodnutí týkajícího se schvalování nových Stanov a vyhotovil notářský zápis o obsahu tohoto rozhodnutí shromáždění SVJ Ovčí hájek, který bude sloužit pro účely zápisu změn SVJ Ovčí hájek do obchodního rejstříku a jehož přílohou budou nové stanovy SVJ, které budou potom založeny do sbírky listin vedené příslušným obchodním rejstříkem. JUDr. Růžičková dále sdělila přítomným členům, že povinností SVJ Ovčí hájek je podle novely Občanského zákoníku učiněné zákonem č. 89/2012 Sb. přizpůsobit svoje Stanovy nové právní úpravě a přijmout tyto nové Stanovy. Z toho důvodu je shromáždění předkládán ke schválení návrh, kterým se mění stanovy SVJ Ovčí hájek tak, že všechny stávající články I. až XVIII. se nahrazují články I. až XVII.

Předsedající se poté dotázal, zda mají přítomní členové nějaké připomínky k návrhu Stanov, které byly již projednávány na předchozí schůzi shromáždění a byly znovu výborem členům SVJ Ovčí hájek předloženy v dostatečném časovém předstihu před konáním této schůze shromáždění. Nikdo z přítomných neměl k návrhu Stanov žádné připomínky, a proto dal předsedající hlasovat o tomto bodu programu, tedy o schválení předloženého znění Stanov SVJ Ovčí hájek.

Pro hlasovalo 98,93 % přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, zdržel se hlasování 1,07 % hlasů.

Poté předsedající shromáždění oznámil, že nové znění Stanov SVJ Ovčí hájek, kterým se mění původní stanovy Společenství tak, že všechny stávající články I. až XVIII. se nahrazují články I až XVII., bylo přijato.

ad 3) Předsedající v rámci projednání bodu č. 3 programu schůze shromáždění, tedy schválení výše záloh příspěvku vlastníka pro rok 2017, seznámil přítomné členy s návrhem výboru, podle něhož výbor navrhuje zachovat výši záloh příspěvku vlastníka pro rok 2017 na úrovni roku 2016. Předsedající sdělil přítomným členům, že tento návrh předkládá s ohledem na údaje obsažené v Podkladu pro stanovení záloh příspěvku vlastníka do fondu údržby a oprav a na služby pro rok 2017, který každý z vlastníků obdržel na schůzi shromáždění, a proto navrhuje schůzi shromáždění, aby schválila příspěvek vlastníka ve stejné výši jako za předchozí období.

Předsedající dal pak hlasovat o tomto bodu programu, tedy o schválení výše příspěvku vlastníka pro rok 2017. Pro hlasovalo 100% přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, nikdo se nezdržel hlasování.

Poté předsedající shromáždění oznámil, že navržená výše záloh příspěvku vlastníka pro rok 2017 byla jednomyslně schválena.

ad 4) Předsedající v rámci dalšího bodu programu sdělil shromáždění, že výbor předkládá členům SVJ Ovčí hájek Návrh plánu oprav pro rok 2017, podle něhož jsou plánovány pouze pravidelné povinné kontroly, revize a výměna vodoměrů SV a TUV, kterým končí životnost. Celková navržená výše nákladů na opravy pro rok 2017 činí 475.785,- Kč. Tento návrh byl vlastníkům předložen na schůzi shromáždění, takže vlastníci měli možnost se s ním seznámit.

Předsedající dal pak hlasovat o tomto bodu programu, tedy o schválení plánu oprav pro rok 2017. Pro hlasovalo 99,2% hlasů přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, zdrželo se 0,8% hlasů.

Poté předsedající shromáždění oznámil, že navržený plán oprav pro rok 2017 byl schválen.

ad 5) Předsedající v rámci bodu č. 5 programu schůze informoval shromáždění, že výbor oslovil finanční poradkyni o možnostech refinancování úvěru na rekonstrukci domu, který SVJ Ovčí hájek splácí na základě Smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou a.s. č. 11161/13/LCD ze dne 27.6.2013. Výbor tedy jedná s Českou spořitelnou a.s. o snížení úrokové sazby úvěru, který SVJ v současnosti splácí.
Předsedající dále informoval přítomné, že jednání s Českou spořitelnou a.s. je velmi obtížné, protože výbor ji oslovil s žádostí o zpracování nabídky dne 29.8.2016, přičemž obdržel sice odpověď již 30.8.2016 s nabídkou, podle níž bude stanovena sazba 1,9 % p.a. do konce splatnosti úvěru za podmínky, že za sjednání dodatku ke smlouvě o úvěru bude Česká spořitelna požadovat uhrazení cca 80.000,- Kč, avšak od této doby výbor neobdržel i přes urgence další konkretizaci této cenové nabídky. Není tedy možné posoudit, jestli Česká spořitelna a.s. nabídne SVJ ještě výhodnější podmínky.
Výbor proto získal nabídky na refinancování tohoto úvěru od ostatních peněžních ústavů, z nichž nejvýhodnější nabídkou, kterou má výbor k dispozici, je nabídka od ČSOB a.s.. Refinancováním úvěru lze v tomto případě dosáhnout úspory cca 1.000.000,- Kč. Tato nabídka však platí do 6.11.2016, kdy se musí SVJ Ovčí hájek nejpozději vyjádřit k tomu, zda na tuto nabídku přistupuje.
Vzhledem k tomu, že výbor nemá zatím reakci od České spořitelny a.s., jeví se nabídka od ČSOB a.s., u které má SVJ Ovčí hájek otevřený běžný účet, jako nejvýhodnější.
Předsedající proto vyzval přítomné vlastníky k tomu, aby hlasovali o návrhu výboru, podle něhož shromáždění schvaluje refinancování úvěru, který SVJ Ovčí hájek splácí na základě Smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou a.s. č. 11161/13/LCD ze dne 27.6.2013 tak, že schvaluje nabídku ČSOB a.s., podle níž budou měsíční splátky činit 218.211,- Kč s úrokem ve výši 1.15 % po celou dobu splácení zbytku úvěru. Schůze shromáždění pověřuje výbor, aby uzavřel příslušné smlouvy s ČSOB a.s.

Předsedající dal pak hlasovat o tomto bodu programu, tedy o schválení refinancování úvěru v souladu s nabídkou ČSOB a.s.. Pro hlasovalo 85,4% hlasů přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 6,4% hlasů, zdrželo se 8,2 % hlasů.
Na návrh z pléna, že by měla být zohledněna i ta skutečnost, že v termínu do 6.11.2016 může Česká spořitelna a.s. ještě předložit nabídku na refinancování úvěru, která bude výhodnější než nabídka ČSOB a.s., přítomní vlastníci rozhodli, že pro tento případ výbor provede hlasování o výhodnější nabídce České spořitelny a.s. formou per rollam v souladu s nově přijatými Stanovami.
Předsedající dal pak o tomto návrhu hlasovat. Pro hlasovalo 97,5% přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, zdrželo se 2,5%  hlasů.

ad 6) Předsedající sdělil přítomným vlastníkům, že na základě požadavku vzešlého z diskuze na schůzi shromáždění konané dne 25.5.2016 otevřel na internetových stránkách SVJ anketu o dodatečném zabezpečení společných prostor kočárkáren instalací mříže před vstupní dveře tohoto prostoru. O anketě byli vlastníci informováni emailem. Do ankety se zapojilo celkem 46 vlastníků, z toho 26 vlastníků s návrhem nesouhlasilo a 20 vlastníků hlasovalo pro tento návrh. Vzhledem k výsledku hlasování výbor rozhodl návrhem se dále nezabývat a výsledek hlasování zveřejnit na internetových stránkách společenství a seznámit s ním členy SVJ i na této schůzi shromáždění.

Následně proběhla diskuze, kdy předsedající a členové výboru odpovídali na dotazy přítomných vlastníků o následujících záležitostech SVJ. Byla řešena otázka prasklin na lodžiích u některých bytů, které vznikly v důsledku nekvalitně provedené rekonstrukce domu ze strany společnosti NIKA STAV spol. s r.o.. Výbor vlastníkům doporučil, ať vyhotoví fotodokumentaci a zašlou ji výboru, který potom osloví firmu, která závady odstraní. Bude pak na jednotlivých vlastnících, jak se s touto firmou domluví na konkrétním termínu odstranění vad.

Na dotaz z pléna ohledně nízké teploty radiátorů, což může být způsobeno tím, že topení je zavzdušněné, p. Jindřich Hejda vysvětlil, že toto zdání může vzniknout, jelikož topení je nastaveno tak, že teplota otopného média je závislá na venkovní teplotě a topení tedy v tomto období netopí na plný výkon. Předsedající přislíbil, že zajistí preventivní odvzdušnění systému topení v celém objektu.

Po provedeném hlasování shromáždění SVJ Ovčí hájek přijalo na základě výsledků tohoto hlasování následující rozhodnutí shromáždění ve formě

usnesení:

1. Shromáždění schvaluje nové znění Stanov, kterým se mění původní stanovy SVJ Ovčí hájek tak, že všechny stávající články I. až XVIII. se nahrazují články I až XVII.
2. Shromáždění schvaluje výši záloh příspěvku vlastníka pro rok 2017.
3. Shromáždění schvaluje plán realizace oprav včetně rozpočtu pro rok 2017.
4. Shromáždění schvaluje nabídku ČSOB a.s. na refinancování úvěru, který má sjednán na základě Smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou a.s. č. 11161/13/LCD ze dne 27.6.2013.
5. Shromáždění souhlasí s tím, aby výbor SVJ Ovčí hájek zajistil hlasování per rollam o výhodnější nabídce České spořitelny a.s. na refinancování úvěru, předložené ze strany České spořitelny a.s. nejpozději do 6.11.2016.

Poté předsedající formálně ukončil schůzi shromáždění společenství SVJ Ovčí hájek.

V Praze dne 13.10.2016

Zapsala: JUDr. Dana Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..