Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 – ič: 75138531

Shromáždění SVJ – 30.9.2010

Zápis ze čtvrté schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5, se sídlem Praha 5, Ovčí hájek 2165/28 konané dne 30.9.2010

Svolavatel schůze shromáždění :
František Jůza, předseda výboru SVJ Ovčí hájek

Přítomni: členové společenství SVJ Ovčí hájek dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 1 k tomuto zápisu

Program schůze:

1. Volba předsedajícího shromáždění, zapisovatele a sčitatele hlasů, schválení programu schůze
2. Informace o hospodaření v roce 2009
3. Schválení účetní závěrky za rok 2009
4. Projednání a schválení záloh na příspěvky vlastníků na správu domu a dalších příspěvků na rok 2011 ve smyslu č. VII. odst. 3), písm. f) stanov SVJ Ovčí hájek
5. Odkup pozemku pod objektem a části pozemku souvisejícího
6. Výměna měřičů tepla
7. Zpráva revizora
8. Ostatní

Úvodem svolavatel čtvrté schůze shromáždění SVJ Ovčí hájek konstatoval, že jsou přítomni členové společenství, kteří mají většinu všech hlasů, tedy 65,7 % (7805/1180), a dále konstatoval, že shromáždění je tedy ve smyslu schválených stanov společenství usnášeníschopné.

ad 1. Poté svolavatel dal hlasovat o osobě předsedajícího shromáždění, zapisovatele a sčitatele hlasů, kterými byli zvoleni p. František Jůza (předsedající), JUDr. Dana Růžičková (zapisovatel) a Ing. Pavel Kejval (sčitatel hlasů), neboť pro ně hlasovali všichni přítomní členové společenství, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Poté shromáždění projednalo ostatní body programu, o kterých hlasovalo samostatně s tímto výsledkem:

ad 2. Všem přítomným členům shromáždění byly předány Vybrané informace z účetní závěrky SVJ Ovčí hájek k 31.12.2009, kteří je vzali na vědomí a neměli další dotazy k jednotlivým údajům. Vybrané informace z účetní závěrky tvoří přílohu č. 3.

ad 3. Shromáždění schválilo účetní závěrku SVJ Ovčí hájek za rok 2010. Pro schválení účetní závěrky hlasovali všichni přítomní, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

ad. 4. Shromáždění schválilo zálohy na příspěvky vlastníků na správu domu na rok 2011, přičemž bylo pro schválení navržené výše záloh hlasovali všichni přítomní, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Přehled záloh na příspěvky vlastníků na správu domu a dalších příspěvků na rok 2011 tvoří přílohu č. 4.

ad 5. Shromáždění projednalo otázku odkoupení zastavěného pozemku pod domem, tedy spoluvlastnického podílu k pozemkům parc.č. 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110 a 3111 v kat.území Stodůlky a bere na vědomí, že tento pozemek bude odkoupen ze strany jednotlivých vlastníků jednotek na základě samostatných kupních smluv uzavřených s vlastníkem pozemku. Shromáždění rozhodlo, že všem vlastníkům jednotek bude z jejich strany již zaplacená kupní cena příslušné části zastavěného pozemku refundována z účtu SVJ Ovčí hájek oproti potvrzení o úhradě kupní ceny. Pro hlasovali všichni přítomní, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Pro hlasovalo tedy 100% přítomných, tj. 7805/7805.

Shromáždění dále projednalo otázku odkoupení pozemku parc.č. 2860/31 v kat. území Stodůlky, který souvisí se zastavěným pozemkem. Shromáždění schválilo odkoupení pozemku ze strany SVJ Ovčí hájek. Pro hlasovalo 95,2% t.j 7429/7805 přítomných, proti hlasovalo 4,8% tj. 376/7805, nikdo se nezdržel hlasování. Vzhledem k tomu, že předsedající poté konstatoval, že pro odkoupení pozemku nebyla splněna kvóta potřebného počtu hlasů, na návrh revizora bylo rozhodnuto, že bude provedena písemná forma hlasování, kdy výbor předloží každému vlastníku jednotky písemný návrh na odkoupení pozemku k vyjádření. Předsedající dal o této otázce hlasovat. O tomto návrhu shromáždění hlasovalo tak, že pro hlasovalo 95,73% t.j.7472/7805 přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti hlasovalo 4,27% tj. 333/7805 přítomných, přičemž nikdo se nezdržel hlasování. Návrh byl přijat.

ad 6. Shromáždění projednalo otázku výměny měřičů tepla a přijalo rozhodnutí, že budou instalovány nové elektronické měřiče bez dálkového ovládání. Rozhodnutí bylo přijato tak, že pro hlasovalo 93,7% t.j. 7314/7805 přítomných, proti hlasovalo 4,4% tj. 343/7805 přítomných, hlasování se zdrželo 1,9% tj. 148/7805. Shromáždění pověřilo výbor SVJ Ovčí hájek, aby provedl výběrové řízení na nejvýhodnější nabídku dodávky těchto měřičů.

ad 7. Předsedající udělil slovo revizorovi p. Pavlu Hruškovi, který přednesl svoji zprávu z provedených kontrol SVJ Ovčí hájek. Shromáždění tuto zprávu vzalo na vědomí.

ad.8. Na základě požadavku z pléna schůze shromáždění byla projednána možnost výměny zaměstnanců provádějících úklid ve vchodě 2168, 2170, 2171 a 2172 objektu, neboť jsou opakované stížnosti na provádění úklidu v těchto vchodech.

Na základě provedeného hlasování shromáždění přijalo následující rozhodnutí ve formě usnesení :

1. Shromáždění schvaluje účetní závěrku SVJ Ovčí hájek za rok 2010.
2. Shromáždění schvaluje zálohy na příspěvky vlastníků na správu domu a dalších příspěvků na rok 2011 ve smyslu č. VII. odst. 3), písm. f) stanov SVJ Ovčí hájek, které jsou specifikovány v přehledu těchto záloh, který tvoří přílohu č. 4 k tomuto zápisu.
3. Shromáždění rozhodlo, že všem vlastníkům jednotek, kteří si koupí příslušnou část zastavěného pozemku pod objektem, tedy spoluvlastnický podíl k pozemkům parc.č. 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110 a 3111 v kat.území Stodůlky, bude z jejich strany již zaplacená kupní cena refundována z účtu SVJ Ovčí hájek oproti předložení potvrzení o její úhradě.
4. Shromáždění schválilo návrh revizora, že ve věci odkoupení pozemku parc. č. 2860/31 v kat. území Stodůlky, který souvisí se zastavěným pozemkem pod objektem ze strany SVJ Ovčí hájek, bude zjištěn názor jednotlivých vlastníků tak, že bude provedena písemná forma hlasování, kdy výbor předloží každému vlastníku jednotky písemný návrh na odkoupení pozemku k vyjádření.
5. Shromáždění uložilo výboru, aby zajistil provedení výběrového řízení na nejvýhodnější nabídku dodávky elektronických bytových měřičů tepla.
6. Shromáždění bere na vědomí zprávu revizora p. Pavla Hrušky – Zápis z provedených kontrol.

Poté předsedající formálně ukončil schůzi shromáždění společenství SVJ Ovčí hájek.

V Praze dne 30.9.2010

Zapsala: JUDr. Dana Růžičková