Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 – ič: 75138531

Shromáždění SVJ – 25.5.2016

Zápis z šestnácté schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 se sídlem Praha 5, Ovčí hájek 2165/28 konané dne 25.5.2016

Svolavatel schůze shromáždění:
František Jůza, předseda výboru SVJ Ovčí hájek

Přítomni:
členové společenství SVJ Ovčí hájek dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 1 k tomuto zápisu

Program schůze shromáždění:

1. Volba předsedajícího, zapisovatele a sčitatele hlasů
2. Informace o hospodaření domu v roce 2015, schválení účetní závěrky ke dni 31.12.2015
3. Reklamace rekonstrukce provedené v roce 2013 – oprava střechy
4. Diskuze k návrhu nových stanov SVJ vyhotovených dle novely Občanského zákoníku
5. Ostatní

Ad 1) Úvodem František Jůza jako svolavatel schůze shromáždění SVJ Ovčí hájek konstatoval, že jsou přítomni členové společenství, kteří mají většinu všech hlasů, tedy  54,7 %, a že shromáždění je tedy ve smyslu schválených stanov společenství usnášeníschopné.

Poté František Jůza jako svolavatel navrhl, aby shromáždění zvolilo předsedajícím jeho osobu, sčitatelem p. Jindřicha Hejdu a zapisovatelem JUDr. Danu Růžičkovou a dal hlasovat o tomto návrhu. Pro hlasovalo 100% přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, nikdo se nezdržel hlasování. František Jůza byl tedy jednomyslně zvolen předsedajícím, p. Jindřich Hejda byl jednomyslně zvolen sčitatelem a JUDr. Dana Růžičková byla jednomyslně zvolena zapisovatelem.

ad 2) Předsedající dále přistoupil k projednání dalšího bodu programu schůze shromáždění dle pozvánky, a sice schválení účetní závěrky vyhotovené ke dni 31.12.2015. Předsedající seznámil přítomné členy s výsledky hospodaření SVJ v  r. 2015, z nichž vychází dokument, který každý z vlastníků obdržel zároveň s pozvánkou na schůzi shromáždění.

Na dotaz z pléna, proč byly zdaněny započtené sankce vůči společnosti NIKA STAV spol. s r.o., které představují smluvní pokuty dle smlouvy o dílo předsedající odpověděl, že vedení účetnictví SVJ zajišťuje správce SBD Pokrok, který odpovídá za vedení účetnictví a vyhotovení účetní závěrky, a výbor nemá důvod pochybovat o správnosti zaúčtování této položky a správnost výsledků účetní závěrky SVJ. Předsedající přislíbil, že požádá správce o vyjádření k tomuto dotazu a uveřejní jeho odpověď na webu SVJ.

Předsedající informoval přítomné vlastníky, že výbor na základě usnesení schůze shromáždění ze dne 5.11.2015 nechal zpracovat rozpočet na rekonstrukci vnitřních společných prostor domu a rozhodl, vzhledem k celkové výši nákladů na rekonstrukci vnitřních prostor domu, tento záměr prozatím odložit i s ohledem na předpokládané náklady s odstraňováním vad na střeše domu.

Předsedající dále shromáždění oznámil, že revizor SVJ Ing. Milan Železný měl v rámci tohoto bodu programu přednést svoji zprávu. Ing. Železný se však z důvodu zdravotní indispozice na dnešní schůzi shromáždění nedostavil, a proto doručil výboru SVJ zprávu revizora a požádal předsedu výboru, aby tuto zprávu tlumočil shromáždění.

Předsedající pak přečetl shromáždění zprávu revizora, z níž kromě jiného vyplynulo, že revizorovi byly poskytnuty ze strany výboru všechny vyžádané podklady a že revizor doporučuje schůzi shromáždění závěrku schválit. Předsedající sdělil přítomným členům, že zpráva revizora bude přílohou zápisu z dnešní schůze shromáždění a je možno do ní nahlédnout po dohodě s výborem.

Předsedající dal pak hlasovat o tomto bodu programu, tedy o schválení účetní závěrky SVJ ke dni 31.12.2015. Pro hlasovalo 100% přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, nikdo se nezdržel hlasování.

Poté předsedající shromáždění oznámil, že účetní závěrka SVJ Ovčí hájek za rok 2015 byla jednomyslně schválena.

ad 3) Předsedající v rámci dalšího bodu programu sdělil shromáždění, že výbor opakovaně reklamoval vůči zhotoviteli rekonstrukce domu, firmě NIKA STAV spol. s r.o., vady na střešním plášti. Vzhledem k tomu, že NIKA STAV spol. s.r.o. nijak nereagovala na poslední zaslanou výzvu k odstranění vad střechy domu v souladu se zpracováním stavebně technického průzkumu střechy firmou HIPOS s.r.o., výbor rozhodl oslovit odborné firmy s požadavkem na předložení cenové nabídky na odstranění vad střechy. Vzhledem k tomu, že náklady na opravu střechy přesáhnou částku 200.000,-Kč, výbor rozhodl předložit vybranou cenovou nabídku schůzi shromáždění ke schválení. Předsedající přítomným členům oznámil, že náklady, které SVJ s tímto vzniknou, bude výbor po provedení opravy uplatňovat vůči firmě NIKA STAV spol. s r.o. jako zhotoviteli rekonstrukce.

Předsedající shromáždění sdělil, že výbor proto oslovil firmy HIPOS s.r.o., PRO URBAN s.r.o. a DEK a.s.. Z oslovených firem cenovou nabídku výboru doručily pouze firmy HIPOS s.r.o. a PRO URBAN s.r.o. Výbor rozhodl doporučit ke schválení schůzi shromáždění nabídku firmy PRO URBAN s.r.o., která nabídla podstatně nižší cenu. Tato cenová nabídka byla členům SVJ předložena při dnešní schůzi.

Předsedající dal pak hlasovat o tom, zda shromáždění schvaluje, aby opravu střechy provedla společnost PRO URBAN s.r.o. se sídlem Palackého 42, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČO 284 094 34. Pro hlasovalo 100% přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, nikdo se nezdržel hlasování.

Poté předsedající shromáždění oznámil, že návrh na uzavření smlouvy o dílo na opravu střechy se společností PRO URBAN s.r.o. jako zhotovitelem byl jednomyslně schválen. Předsedající dále shromáždění oznámil, že smlouvu o dílo s touto společností uzavře výbor v nejbližší době.

ad 4) Předsedající v rámci projednání dalšího bodu programu vyzval přítomné členy společenství vlastníků jednotek, zda mají připomínky k návrhu nových stanov SVJ, které jim byly předběžně zaslány k prostudování. Předsedající připomněl, že podle novely Občanského zákoníku učiněné zákonem č. 89/2012 Sb. je SVJ povinno přizpůsobit svoje stanovy nové právní úpravě. Nikdo z pléna neměl k návrhu stanov žádné připomínky. Předsedající poté sdělil, že na příští schůzi shromáždění budou stanovy SVJ v navrženém znění ze strany shromáždění schvalovány, avšak je nutnost zajistit přítomnost notáře. Jako důvod přítomnosti notáře bylo přítomným členům vysvětleno, že podle zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. je potřeba k přijetí nových stanov přítomnost notáře na schůzi, kde budou nové stanovy přijímány. Tato ustanovení se vztahují i na SVJ, ačkoli jejich postavení upravuje Občanský zákoník. Notář potom vyhotoví notářský zápis o průběhu schůze, jehož přílohou budou nové stanovy SVJ, které budou potom založeny do sbírky listin vedené příslušným obchodním rejstříkem. Zajištěním přítomnosti notáře na schůzi shromáždění byl pověřen výbor.

Předsedající dal pak hlasovat o tomto bodu programu, tedy o schválení přítomnosti notáře na schůzi shromáždění, která bude schvalovat a přijímat nové znění stanov SVJ. Pro hlasovalo 100% přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, nikdo se nezdržel hlasování.

Poté předsedající shromáždění oznámil, že návrh na zajištění přítomnosti notáře na schůzi shromáždění, která bude schvalovat a přijímat nové znění stanov SVJ, byl jednomyslně přijat.

ad 5) Následně proběhla diskuze, kdy předsedající a členové výboru odpovídali na dotazy přítomných vlastníků o následujících záležitostech SVJ.

Na návrh pana Typolta z vchodu 2172 byla diskutována možnost instalace mříží na dveřích kočárkáren umístěných v přízemí domu ve vstupních prostorách. Na návrh z pléna, zda by měly být instalovány mříže u dveří kočárkáren ve vchodech, bylo po krátké diskusi dohodnuto, že i přes to, že všichni členové SVJ rozhodují o záležitostech týkajících se společných prostor dle výše svých spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku, v tomto případě ponechají rozhodnutí o instalaci mříží na dveřích kočárkáren v jednotlivých vchodech vždy na vlastnících, kteří v těchto vchodech bydlí. Zároveň byl z pléna přednesen návrh provést průzkum mezi vlastníky, zda chtějí kočárkárny ve vstupních prostorech domu zabezpečit mříží s ohledem na vzhled vstupních prostor a jejich využití. V této souvislosti byla diskutována i otázka, jaké předměty je možno v prostorách kočárkáren umístit.

Po provedeném hlasování shromáždění SVJ Ovčí hájek přijalo na základě výsledků tohoto hlasování následující rozhodnutí shromáždění ve formě

usnesení:

1. Shromáždění schvaluje účetní závěrku SVJ Ovčí hájek za rok 2015.
2. Shromáždění rozhodlo, že opravu střechy provede společnost PRO URBAN s.r.o. se sídlem Palackého 42, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČO 284 094 34. Shromáždění dále pověřilo výbor, aby se společností PRO URBAN s.r.o. uzavřelo smlouvu o dílo.
3. Shromáždění rozhodlo, že na schůzi shromáždění, na níž budou schvalovány a přijímány nové stanovy SVJ Ovčí hájek, bude přítomen notář, který osvědčí průběh schůze.

Poté předsedající formálně ukončil schůzi shromáždění společenství SVJ Ovčí hájek.

V Praze dne 25.5.2016

Zapsala: JUDr. Dana Růžičková

příloha:
Zpráva revizora 2015

1 Komentář

  1. František Jůza

    K dotazu, který zazněl na schůzi shromáždění, na zdanění sankcí, které SVJ uplatnilo vůči zhotoviteli rekonstrukce v roce 2013 firmě Nika stav spol.s.r.o. formou zápočtu uvádím:

    V rámci novely Zákona o dani z příjmu č. 586/1992 Sb. v platném znění, (dále jen ZDP) pro zdaňovací období od roku 2014 došlo ke změnám. Do konce roku 2013 patřila SVJ mezi neziskové poplatníky, od roku 2014 je při zdaňování uplatňován standardní režim, který je nově upraven v § 18 ZDP.

    Společenství, které má příjmy ze smluvních pokut a úroků z prodlení, uvádělo tuto částku jako základ daně, do roku 2013 bylo od placení daně z titulu ustanovení § 20 odst. 7 ZDP osvobozeno. Podle nové úpravy je tato možnost zrušena a proto je nutno daň přiznat a odvést.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..