Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 – ič: 75138531

Shromáždění SVJ – 29.11.2012

Zápis z osmé schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5, se sídlem Praha 5, Ovčí hájek 2165/28 konané dne 29.11.2012

Svolavatel schůze shromáždění:

František Jůza, předseda výboru SVJ Ovčí hájek
JUDr. Dana Růžičková, místopředseda výboru SVJ Ovčí hájek

Přítomni:
členové společenství SVJ Ovčí hájek dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 1 k tomuto zápisu

Host:
  Pavel Štika, obchodní ředitel PROFIREVIT s.r.o.

Program schůze shromáždění:

1. Volba předsedajícího, zapisovatele a sčitatele hlasů
2. Schválení projektu revitalizace a rekonstrukce domu za účelem podání žádosti o vydání stavebního povolení
3. Volba komise pro výběrové řízení na realizaci rekonstrukce domu
4. Ostatní

ad 1) Úvodem František Jůza za svolavatele schůze shromáždění SVJ Ovčí hájek konstatoval, že jsou přítomni členové společenství, kteří mají většinu všech hlasů, tedy 82,79 % (9836/11880), a dále konstatoval, že shromáždění je ve smyslu schválených stanov společenství usnášeníschopné.

Poté František Jůza jako svolavatel navrhl, aby shromáždění zvolilo předsedajícím jeho osobu, zapisovatelem JUDr. Danu Růžičkovou a sčitatelem hlasů Ing. Pavla Kejvala a dal hlasovat o tomto návrhu. Pro hlasovalo 100% přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, nikdo se nezdržel hlasování. František Jůza byl jednomyslně zvolen předsedajícím, JUDr. Dana Růžičková byla jednomyslně zvolena zapisovatelem a Ing. Pavel Kejval byl jednomyslně zvolen sčitatelem hlasů.

ad 2) Předsedající dále seznámil shromáždění s dalším bodem programu schůze shromáždění dle pozvánky, a sice s prezentací projektu revitalizace domu za účelem podání žádosti o vydání stavebního povolení, a přikročil k jeho projednání. Shromáždění diskutovalo o technických řešeních obsažených v projektové dokumentaci a poté hlasovalo o rekonstrukci domu podle předložené projektové dokumentace zpracované firmou PROFIREVIT s.r.o.. Pro hlasovalo 79,4% (9429/11880) všech členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 1,2% (148/11880) všech členů společenství vlastníků jednotek. Zdrželo se hlasování 2,2% (259/11880) všech členů společenství vlastníků jednotek

ad 3) Poté předsedající přistoupil k volbě jednotlivých členů komise pro výběrové řízení na realizaci rekonstrukce domu. Na jeho výzvu se z přítomných vlastníků jednotek přihlásili: p. Jindřich Vlček – byt č. 43, pí. Ing. Ludmila Hlaváčová – byt č. 35 , p. Stanislav Cestr – byt č. 88, p. Petr Brejša – byt č. 71, p. Gustav Müller – byt č. 124, p. František Jůza – byt č. 136, p. Jindřich Hejda – byt č. 64, p. ing. Pavel Kejval – byt č. 146.

O jednotlivých členech výběrové komise bylo hlasování s tímto výsledkem:

1. p. Vlček – proti bylo 0%, zdrželo se 20,23% a pro bylo 79,77% přítomných vlastníků
2. Ing. Hlaváčová – proti bylo 0,8%, zdrželo se 35,5% a pro bylo 63,7% přítomných vlastníků
3. p. Cestr –proti bylo 1,2%, zdrželo se 19,43% a pro bylo 73,37% přítomných vlastníků
4. p. Brejša – proti bylo 0,8%, zdrželo se 19,83% a pro bylo 79,37% přítomných vlastníků
5. p. Ing. Müller – proti bylo 0,7%, zdrželo se 20,13% a pro bylo 78,67% přítomných vlastníků
6. p. Hejda – proti bylo 1,5%, zdrželo se 20,93% a pro bylo 79,07% přítomných vlastníků
7. p. Ing. Kejval – proti bylo 0%, zdrželo se 19,43% a pro bylo 80,57% přítomných vlastníků
8. p. Jůza – proti bylo 0%, zdrželo se 20,53% a pro bylo 79,47% přítomných vlastníků

ad 4) Závěrem ing. Pavel Kejval navrhl, aby v rámci bodu „Ostatní“ byl do programu schůze zahrnut bod týkající doplnění Stanov SVJ Ovčí hájek týkající se zplnomocnění k hlasování na shromáždění vlastníků jednotek tohoto znění: „Člen společenství může k účasti a hlasování na shromáždění vlastníků jednotek zmocnit jiného člena společenství či osobu, a to na základě písemné plné moci, která bude přiložena k zápisu ze shromáždění vlastníků jednotek jako příloha. Plná moc nemusí být opatřena úředně ověřeným podpisem.“ Takto bude doplněno do článku XIII. „Práva a povinnosti člena společenství“ odst. 1 nové písmeno g.

Předsedající nechal hlasovat o změně a doplnění tohoto bodu programu, kdy proti bylo 0%, zdrželo se 0,8% a pro bylo 99,2% přítomných vlastníků. Návrh doplnění programu byl přijat.

Dále předsedající nechal hlasovat o tom, zda budou stanovy SVJ Ovčí hájek doplněny, jak shora uvedeno. Pro hlasovalo 82,2% všech členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% a zdrželo se 0,6% všech členů společenství vlastníků jednotek.

Po provedeném hlasování shromáždění přijalo na základě výsledků tohoto hlasování následující rozhodnutí shromáždění ve formě usnesení :

1. Shromáždění schvaluje rekonstrukci domu, dle předložené projektové dokumentace zpracované firmou PROFIREVIT s.r.o..
2. Shromáždění schvaluje členy komise pro výběrové řízení na realizaci rekonstrukce domu v tomto složení – Jindřich Vlček, ing. Ludmila Hlaváčová, Stanislav Cestr, Petr Brejša, ing Gustav Müller, František Jůza, Jindřich Hejda, ing. Pavel Kejval.
3. Shromáždění schvaluje změnu stanov tak, že se do článku XIII. „Práva a povinnosti člena společenství odst. 1 vkládá písmeno g tohoto znění:
g) Člen společenství může k účasti a hlasování na shromáždění vlastníků jednotek zmocnit jiného člena společenství či osobu, a to na základě písemné plné moci, která bude přiložena k zápisu ze shromáždění vlastníků jednotek jako příloha. Plná moc nemusí být opatřena úředně ověřeným podpisem.“
Shromáždění schvaluje současně úplné znění Stanov SVJ Ovčí hájek ve znění tohoto doplnění.

Poté předsedající formálně ukončil schůzi shromáždění společenství SVJ Ovčí hájek.

V Praze dne 29.11.2012

Zapsala: JUDr. Dana Růžičková