Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 – ič: 75138531

Shromáždění SVJ – 10.11.2014

Zápis z třinácté schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5, zkráceně SVJ Ovčí hájek se sídlem Praha 5, Ovčí hájek 2165/28 konané dne 10.11.2014

Svolavatel schůze shromáždění:
František Jůza – předseda výboru SVJ Ovčí hájek

Přítomni:
členové společenství SVJ Ovčí hájek dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 1 k tomuto zápisu

Program schůze shromáždění:

1. Volba předsedajícího, zapisovatele a sčitatele hlasů
2. Schválení výše záloh na příspěvek vlastníka pro rok 2015
3. Volba člena kontrolní komise
4. Kompenzace vlastníku bytu č. 45, Ovčí hájek 2171/40 za plastová okna (dle rozhodnutí schůze ze dne 23.7.2006)
5. Ostatní

Ad 1) Úvodem František Jůza jako svolavatel schůze shromáždění SVJ Ovčí hájek konstatoval, že jsou přítomni členové společenství, kteří mají většinu všech hlasů, tedy 62,02 %, a že shromáždění je tedy ve smyslu schválených stanov společenství usnášeníschopné.

Poté František Jůza jako svolavatel navrhl, aby shromáždění zvolilo předsedajícím a sčitatelem hlasů jeho osobu a zapisovatelem JUDr. Danu Růžičkovou a dal hlasovat o tomto návrhu. Pro hlasovalo 100% přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, nikdo se nezdržel hlasování. František Jůza byl jednomyslně zvolen předsedajícím a sčitatelem, JUDr. Dana Růžičková byla jednomyslně zvolena zapisovatelem.

ad 2) Předsedající dále přistoupil k projednání dalšího bodu programu schůze shromáždění dle pozvánky, a sice schválení výše záloh na příspěvek vlastníka pro rok 2015. Předsedající sdělil přítomným vlastníkům, že výbor společenství vlastníků jednotek navrhuje nenavyšovat výši záloh na příspěvek vlastníka oproti schváleným zálohám pro rok 2014 kromě úprav týkajících se položky č. 4 Náklady spojené s užíváním pozemku, kdy výbor navrhuje schůzi shromáždění ke schválení částku ve výši 60.000,- Kč, která představuje náklady spojené s údržbou pozemku okolo domu, a dále úpravy položky č. 16 Záloha na vytápění, kdy výbor navrhuje schůzi shromáždění ke schválení snížení této položky na částku ve výši 1.300.000,- Kč.

Dále předsedající odpověděl na dotazy z pléna týkající se některých položek. Dále shromáždění projednávalo novou položku týkající se nákladů na úpravy pozemku a dospělo k názoru, že výše předpisu je opodstatněná s ohledem na nutnost údržby zeleně v okolí domu a pozemku, který je ve spoluvlastnictví členů SVJ. Poté Ing. Pavel Kejval navrhl shromáždění, aby byla výše předpisu dle položky č. 11 snížena o částku 40.000,- Kč. Shromáždění o tomto návrhu diskutovalo a rozhodlo o něm hlasovat jako o protinávrhu k návrhu výboru, pokud nebude schválen.

Předsedající pak sdělil shromáždění, že dává hlasovat o výši záloh na příspěvek vlastníka pro rok 2015 dle předloženého Podkladu pro stanovení záloh na příspěvek vlastníka pro rok 2015, který každý z vlastníků obdržel zároveň s pozvánkou na schůzi shromáždění. Předsedající zároveň informoval přítomné členy společenství vlastníků jednotek, že bude-li předkládaný návrh výše záloh na příspěvek vlastníka pro rok 2015 schválen, nebude již pak možné hlasovat o protinávrhu pana Ing. Pavla Kejvala.

Předsedající dal pak hlasovat o tomto bodu programu, tedy o schválení výše záloh na příspěvek vlastníka pro rok 2015. Pro hlasovalo 94,2 % přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 4,6 %, 1,2 % členů společenství vlastníků jednotek se zdrželo hlasování. Návrh na schválení výše příspěvku byl přijat.

ad 3) Předsedající v rámci projednání dalšího bodu programu sdělil shromáždění, že výbor SVJ zjistil, že člen kontrolní komise pan Stanislav Cestr nesplňuje podmínku dle platných stanov SVJ, konkrétně Čl. IV. bod 2, podle něhož členem voleného orgánu společenství nebo jeho voleným orgánem může být pouze fyzická osoba, která je členem nebo společným členem tohoto společenství nebo je zmocněným zástupcem právnické osoby člena společenství. Vzhledem k tomu, že dle Čl. X. bod 2 stanov SVJ, je stanoven minimální počet členů kontrolní komise, je nutné provést volbu člena kontrolní komise za osobu p. Cestra, aby byla naplněna kvóta dle stanov.

Poté se předsedající dotázal přítomných členů společenství, zda mají zájem o členství v kontrolní komisi. Jako kandidát na člena do kontrolní komise se z pléna přihlásil Ing. Milan Železný.

Předsedající proto přistoupil k volbě člena kontrolní komise a dal hlasovat o tomto kandidátovi do kontrolní komise, o němž bylo hlasováno s tímto výsledkem: pro bylo 81,6 % přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 3,4 % a zdrželo se 15 %.

Předsedající konstatoval, že Ing. Železný byl zvolen jako člen kontrolní komise.

ad 4) Předsedající oznámil shromáždění, že výbor obdržel žádost PhDr. Dany Healyové ze dne 4.9.2014 jako vlastníka bytu č. 45, na adrese Ovčí hájek 2171/40, Praha 5 o zaplacení kompenzace výměny oken, schválené rozhodnutím schůze ze dne 23.7.2006. Předsedající shromáždění sdělil, že dotazem u správce SBD Pokrok bylo zjištěno, že schválená výše kompenzace výměny oken ve výši 24.745,99 Kč vlastníku bytu, kterým byl v roce 2007 Josef Kloboučník, dosud skutečně vyplacena nebyla. Předsedající dále shromáždění oznámil, že je nutno vycházet i z toho, že kompenzace oken byla schválena před vznikem SVJ a že nárok PhDr. Dany Healyové je promlčen, takže výbor nemůže rozhodnout o úhradě kompenzace. Výbor se proto rozhodl předložit žádost PhDr. Dany Healyové schůzi shromáždění k posouzení a rozhodnutí o případném uhrazení kompenzace. Předsedající přečetl dopis PhDr. Dany Healyové, který obdržel před konáním schůze shromáždění. Následně proběhla diskuze, kdy předsedající odpovídal na dotazy přítomných vlastníků.

Předsedající dal pak hlasovat o tom, zda bude kompenzace za výměnu oken PhDr. Daně Healyové vyplacena. Pro bylo 9,9 % přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 25,6 % a zdrželo se 64,5 %. Předsedající oznámil shromáždění, že návrh na vyplacení kompenzace PhDr. Daně Healyové tedy nebyl přijat.

Po provedeném hlasování shromáždění přijalo na základě výsledků tohoto hlasování následující rozhodnutí shromáždění ve formě

usnesení:

1. Shromáždění schvaluje výše záloh na příspěvek vlastníka pro rok 2015.

2. Shromáždění zvolilo Ing. Železného jako nového člena do kontrolní komise.

3. Shromáždění zamítlo žádost PhDr. Dany Healyové – vlastníku bytu č. 45 o zaplacení kompenzace za výměnu plastových oken.

Poté předsedající formálně ukončil schůzi shromáždění společenství SVJ Ovčí hájek.

V Praze dne 10.11.2014

Zapsala: JUDr. Dana Růžičková