Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 – ič: 75138531

Shromáždění SVJ – 28.4.2009

Zápis z druhé schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5, se sídlem Praha 5, Ovčí hájek 2165/28 konané dne 28.4.2009

Svolavatel schůze shromáždění :
František Jůza, předseda výboru SVJ Ovčí hájek

Přítomni: členové společenství SVJ Ovčí hájek dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 1 k tomuto zápisu

Program schůze shromáždění:

1. Volba předsedajícího, zapisovatele a sčitatele hlasů
2. Zpráva výboru o činnosti a hospodaření za rok 2008
3. Schválení účetní závěrky za rok 2008
4. Zpráva revizora p. Pavla Hrušky – Zápis z provedených kontrol SVJ Ovčí hájek
5. Modernizace výtahů s ohledem na směrnici EU, volba komise pro výběr firmy, určení typu výtahu a financování modernizace
6. Způsob užívání kočárkáren a ukládání věcí v těchto prostorech
7. Různé

Ad 1) Úvodem svolavatel schůze shromáždění SVJ Ovčí hájek konstatoval, že jsou přítomni členové společenství, kteří mají většinu všech hlasů, tedy 59,86%, a dále konstatoval, že shromáždění je tedy ve smyslu schválených stanov společenství usnášeníschopné.

Dále svolavatel dal hlasovat o osobě předsedajícího, zapisovatele a sčitatele hlasů, kterými byli zvoleni p. František Jůza (předsedající), JUDr. Dana Růžičková (zapisovatel) a Ing. Pavel Kejval (sčitatel hlasů), neboť pro ně hlasovalo 100% přítomných členů společenství – vlastníků jednotek, proti bylo 0 hlasů, přičemž nikdo se nezdržel hlasování.

Poté shromáždění projednalo všechny body programu, o kterých hlasovalo samostatně s tímto výsledkem:

ad 2. Předsedající seznámil shromáždění s body programu dle pozvánky a informoval je o činnosti výboru od konání posledního shromáždění včetně sjednání mandátní smlouvy o správě domu.

ad 3. Člen výboru ing. Pavel Kejval přednesl shromáždění zprávu o hospodaření za rok 2008 a seznámil je s podstatnými položkami z účetní závěrky. Dále bylo shromáždění seznámeno s uzavřením smluv o úklidu jednotlivých vchodů objektu 267 a informováno o tom, že pochybením České pošty nebylo některým členům SVJ Ovčí hájek doručeno doporučené oznámení od SBD Pokrok o změně účtu, kam mají hradit jednotlivé platby. Po reklamaci ze strany SVJ Česká pošta zaplatila SVJ Ovčí hájek náhradu škody za nedoručení zásilek (500 kč za každou zásilku).

Poté dal předsedající hlasovat o schválení účetní závěrky za rok 2008, kdy hlasování proběhlo tak, že pro bylo 98,44% (7000/11880) hlasů z přítomných členů společenství – vlastníků jednotek, proti bylo 0 hlasů, byt č. 35 se zdržel hlasování -1,56% (111/11880) hlasů z přítomných členů společenství – vlastníků jednotek.

Návrh byl přijat.

ad 4. Předsedající udělil slovo revizorovi p. Pavlu Hruškovi, který přednesl svoji zprávu z provedených kontrol SVJ Ovčí hájek. Zpráva revizora tvoří přílohu č. 3 k tomuto zápisu. Shromáždění tuto zprávu vzalo na vědomí a bylo kromě jiného konstatováno, že je třeba realizovat závěry z požární kontroly, tedy je třeba znovu upozornit všechny členy společenství na povinnost vyklidit věci z chodeb a společných prostor v suterénu bytového objektu 267 z důvodu zajištění bezpečnosti v případě požáru. Tato povinnost byla odsouhlasena na minulé schůzi shromáždění.

ad 5. Předsedající sdělil shromáždění, že je nutno realizovat renovaci a rekonstrukci výtahů v objektu 267 s ohledem na příslušnou směrnici EU i na tu skutečnost, že dle výsledků provedených revizí výtahů je revize pro výtah ve vchodě č. 2166/30 platná již jen 6 měsíců. O tomto návrhu shromáždění hlasovalo tak, že pro hlasovalo 100% přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0 hlasů, přičemž nikdo se nezdržel hlasování. Návrh byl přijat.

Předsedající dále vyzval shromáždění, aby jmenovalo členy výběrové komise, která bude vybírat nevhodnější nabídky od firmy, která bude renovaci provádět, řešit určení typu výtahů a financování renovace výtahů.

Jako členové výběrové komise byli shromážděním vybráni: Simona Lacková (byt č. 138), p. Ptáček (byt č. 90), p. Brejša (byt č. 71), Luboš Veselý (byt č. 159), František Jůza (byt č. 136), Jindřich Hejda (byt č. 64) a ing. Pavel Kejval (byt č. 146).

Dále bylo výběrové komisi shromážděním uloženo předložit na podzimní schůzi shromáždění zprávu o určení konkrétní firmy, se kterou bude uzavřena smlouva o dílo na renovaci výtahů. Pro složení komise a pro stanovený úkol hlasovalo 100% přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0 hlasů, přičemž nikdo se nezdržel hlasování. Návrh byl přijat.

ad 6. Ke způsobu užívání kočárkáren a ukládání věcí v těchto prostorách, předsedající navrhl, aby bylo odsouhlaseno, že tyto prostory mají sloužit pouze k ukládání kol, tříkolek, dětských kočárků, sáněk apod. Pro hlasovali všichni přítomní, proti bylo 0 hlasů, nikdo se nezdržel hlasování. Návrh byl přijat.

ad 7. Návazně na závěry bodu č. 4 a 6 (vyklizení chodeb, společných prostor v suterénu a kočárkáren v objektu 267) předsedající navrhl, aby k 31.5.2009 byly prostory kočárkáren, společné prostory v suterénu a chodby domu kompletně vyklizeny na náklady SVJ Ovčí hájek s tím, že pokud budou věci v těchto prostorech ponechány jejich vlastníky a bude zjištěno, komu tyto věci patří, bude mu náhrada těchto nákladů přičtena k tíži. Pro tento návrh hlasovali všichni přítomní, proti bylo 0 hlasů, nikdo se nezdržel hlasování. Návrh byl přijat.

Předsedající dále seznámil shromáždění s pozvánkou na demonstraci pořádanou Spolkem občanských sdružení Jihozápadního města, která se bude konat ve středu 20.5.2009 od 18.00 hod. u stanice metra Lužiny.

Na základě upozornění člena shromáždění bylo dohodnuto, že v případě nadměrného vytápění objektu na jaře nebo v létě bude toto oznámeno bezodkladně správci objektu, jmenovitě pí. Jindřišce Bittnerové či pí. Králové

Po provedeném hlasování shromáždění přijalo na základě výsledků tohoto hlasování následující rozhodnutí shromáždění ve formě usnesení :

1. Shromáždění schvaluje účetní závěrku SVJ Ovčí hájek za rok 2008.
2. Shromáždění bere na vědomí Zprávu revizora p. Pavla Hrušky – Zápis z provedených kontrol.
3. Shromáždění rozhodlo, že je nutno realizovat renovaci a rekonstrukci výtahů v objektu 267 s ohledem na příslušnou směrnici EU. Shromáždění jmenuje členy výběrové komise ve složení: Simona Lacková, p. Miloslav Ptáček, p. Petr Brejša, p. Luboš Veselý, p. František Jůza, p. Jindřich Hejda a ing. Pavel Kejval a ukládá jí předložit na podzimní schůzi shromáždění zprávu o provedení výběrového řízení firmy, se kterou bude uzavřena smlouva o dílo na renovaci výtahů.
4. Shromáždění ukládá všem členům společenství – vlastníkům jednotek, aby z důvodu zajištění bezpečnosti v případě požáru do 31.5.2009 vyklidili věci uložené v chodbách a společných prostorách v suterénu bytového objektu 267, které zde mají umístěny.
5. Shromáždění ukládá všem členům společenství – vlastníkům jednotek, aby do 31.5.2009 vyklidili věci uložené v kočárkárnách, které sem nepatří, s výjimkou kol, tříkolek, dětských kočárků, sáněk apod.

Poté předsedající formálně ukončil schůzi shromáždění společenství SVJ Ovčí hájek.

V Praze dne 28.4.2009

Zapsala: JUDr. Dana Růžičková