Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 – ič: 75138531

Shromáždění SVJ – 14.5.2015

Zápis ze čtrnácté schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 se sídlem Praha 5, Ovčí hájek 2165/28 konané dne 14.5.2015

Svolavatel schůze shromáždění:
František Jůza – předseda výboru SVJ Ovčí hájek

Přítomni:
členové společenství SVJ Ovčí hájek dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 1 k tomuto zápisu

Program schůze shromáždění:

1. Volba předsedajícího, zapisovatele a sčitatele hlasů
2. Informace o hospodaření SVJ Ovčí hájek v roce 2014, schválení účetní závěrky vyhotovené ke dni 31.12.2014
3. Zpráva kontrolní komise
4.  Volba člena kontrolní komise
5. Ostatní

Ad 1) Úvodem František Jůza jako svolavatel schůze shromáždění SVJ Ovčí hájek konstatoval, že jsou přítomni členové společenství, kteří mají většinu všech hlasů, tedy 51,09 %, a že shromáždění je tedy ve smyslu schválených stanov společenství usnášeníschopné.

Poté František Jůza jako svolavatel navrhl, aby shromáždění zvolilo předsedajícím jeho osobu, sčitatelem Jindřicha Hejdu a zapisovatelem JUDr. Danu Růžičkovou a dal hlasovat o tomto návrhu. Pro hlasovalo 100% přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, nikdo se nezdržel hlasování. František Jůza byl tedy jednomyslně zvolen předsedajícím, Jindřich Hejda byl jednomyslně zvolen sčitatelem a JUDr. Dana Růžičková byla jednomyslně zvolena zapisovatelem.

ad 2) Předsedající dále přistoupil k projednání dalšího bodu programu schůze shromáždění dle pozvánky, a sice schválení účetní závěrky rok 2014. Předsedající seznámil přítomné členy s výsledky hospodaření SVJ v r. 2014, z nichž vychází dokument nazvaný Vybrané informace o hospodaření SVJ Ovčí hájek v roce 2014, který každý z vlastníků obdržel zároveň s pozvánkou na schůzi shromáždění.

Dále předsedající odpověděl na dotazy z pléna týkající se některých položek. Ing. Pavel Kejval navrhl výboru, aby projednal se správcem domu položku za spotřebu tepla, neboť jednotková cena za GJ je nepřiměřeně vysoká v porovnání s rokem 2013. Předsedající k tomu vysvětlil, že dle informací správce domu se v roce 2013 k části spotřební složky za skutečně odebrané množství GJ rozpočítala základní složka za smluvené množství GJ, proto je v součtu uvedena jednotková cena nižší. V roce 2014 se předpokládala úspora z důvodu rekonstrukce – zateplení domu, proto došlo ke snížení odběrového diagramu. Ve skutečnosti byla úspora ještě větší, než se očekávalo i vzhledem k velmi příznivému počasí v loňské zimě, takže k části spotřební složky za skutečně odebrané množství GJ byla rozpočítána základní složka za smluvené množství GJ, tím došlo k navýšení jednotkové ceny za GJ oproti roku 2013. Předsedající přislíbil, že se přesto obrátí na správce domu s požadavkem, aby společnost Pražská Teplárenská a.s. vysvětlila důvod zvýšení jednotkové ceny za dodávku tepla.

Předsedající pak sdělil shromáždění, že výboru SVJ nebyla doručena zpráva kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2014. Kontrolní komise se tedy nevyjádřila k účetní závěrce za rok 2014, avšak tuto závěrku vyhotovuje na základě smlouvy o správě domu správce domu SBD Pokrok, který odpovídá za její správnost. Předsedající sdělil přítomným členům, že účetní závěrka je uložena v kanceláři výboru, pokud mají zájem do ní nahlédnout, a doporučil proto shromáždění účetní závěrku SVJ vyhotovenou ke dni 31.12.2014 schválit.

Předsedající dal pak hlasovat o tomto bodu programu, tedy o schválení účetní závěrky SVJ ke dni 31.12.2014. Pro hlasovalo pro 98,5% přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti hlasovalo 1,5% přítomných, nikdo se nezdržel hlasování.

Poté předsedající shromáždění oznámil, že účetní závěrka SVJ Ovčí hájek za rok 2014 byla schválena.

ad 3) Předsedající v rámci dalšího bodu programu sdělil shromáždění, že jak již oznámil, výboru SVJ nebyla doručena zpráva kontrolní komise, přičemž na schůzi shromáždění není přítomen žádný člen kontrolní komise, takže tento bod programu nelze projednat.

ad 4) Předsedající dále shromáždění oznámil, že Mgr. Simona Lacková mu doručila oznámení o svém odstoupení z funkce člena kontrolní komise a dne 14.5.2015 mu byla doručena mailová zpráva p. Pavla Hrušky, že rovněž odstupuje z funkce člena kontrolní komise. Předsedající se poté dotázal přítomných, zda mají zájem o členství v kontrolní komisi. Nikdo z členů se nepřihlásil.

Předsedající konstatoval, že vzhledem k tomu, že na schůzi shromáždění není přítomen ani další člen kontrolní komise Ing. Milan Železný, nelze zjistit jeho názor, zda by souhlasil s tím, že by vykonával funkci revizora SVJ.

Předsedající konstatoval, že nelze provést volbu členů kontrolní komise za osobu Mgr. Lackové a p. Hrušky, jak bylo původně plánováno, a sdělil přítomným členům, že tento bod bude projednán na
další schůzi shromáždění.

ad 5) Následně proběhla diskuze, kdy předsedající a členové výboru odpovídali na dotazy přítomných vlastníků o následujících záležitostech SVJ.

Bylo projednáváno soudní řízení vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 zahájené žalobou firmy NIKA STAV s.r.o. jako zhotovitele rekonstrukce domu proti SVJ Ovčí hájek ve věci uvolnění zadržované části ceny díla. Členům bylo vysvětleno, že žaloba byla podána nedůvodně a že soudní řízení není dosud ukončeno.
Dále byla řešena nutnost výměny rohožek ve vstupních prostorech domu z ulice Ovčí hájek i z rondelu, protože rohožky jsou přivařeny a nelze je čistit.
Na upozornění, že dosud nebyly vymalovány společné prostory ve vchodu č.p. 2165, kde byla způsobena škoda v důsledku zatečení, přičemž pojistné již bylo ze strany pojišťovny vyplaceno, předsedající přislíbil, že tyto prostory budou v nejbližší době vymalovány.
Výbor byl vyzván k prošetření závady na schodech u vchodu č.p. 2169, kde jsou klouzající schody. Výbor byl upozorněn, že obrubník u kontejnerů před vchodem č.p. 2173 je propadlý, což brání manipulaci s kontejnery.
Výbor členům sdělil, že jsou objednány tabulky s upozorněním na zákaz pobíhání a venčení psů, které budou umístěny na předzahrádky i na trávníky vzadu za domem.

Po provedeném hlasování shromáždění SVJ Ovčí hájek přijalo na základě výsledků tohoto hlasování následující rozhodnutí shromáždění ve formě

usnesení:

1. Shromáždění schvaluje účetní závěrku SVJ Ovčí hájek za rok 2014.
2. Shromáždění bere na vědomí odstoupení Mgr. Simony Lackové a p. Pavla Hrušky z funkce člena kontrolní komise.

Poté předsedající formálně ukončil schůzi shromáždění společenství SVJ Ovčí hájek.

V Praze dne 14.5.2015

Zapsala: JUDr. Dana Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..