Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 – ič: 75138531

Shromáždění SVJ – 21.5.2019

Zápis z dvacáté druhé schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 se sídlem Praha 5, Ovčí hájek 2165/28 konané dne 21.5.2019

Svolavatel schůze shromáždění: František Jůza, předseda výboru SVJ Ovčí hájek

Přítomni: členové společenství SVJ Ovčí hájek dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 1 k tomuto zápisu

Program schůze shromáždění:

1. Volba předsedajícího, zapisovatele a sčitatele hlasů
2. Informace o hospodaření domu v roce 2018
3. Schválení účetní závěrky ke dni 31.12.2018
4. Informace o přípravě rekonstrukce společných prostor
5. Ostatní

Ad 1) Úvodem František Jůza jako svolavatel schůze shromáždění SVJ Ovčí hájek konstatoval, že jsou přítomni členové společenství, kteří mají většinu všech hlasů, tedy 53,01 % (6297/11880) a že shromáždění je ve smyslu schválených stanov společenství usnášeníschopné.

Poté František Jůza jako svolavatel navrhl, aby shromáždění zvolilo předsedajícím jeho osobu, sčitatelem p. Tomáše Podhrázkého a zapisovatelem JUDr. Danu Růžičkovou a dal o tomto návrhu hlasovat. Pro hlasovalo 100 % přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, 0% hlasů se zdrželo hlasování.

František Jůza byl tedy zvolen předsedajícím, p. Tomáš Podhrázký byl zvolen sčitatelem a JUDr. Dana Růžičková byla zvolena zapisovatelem.

Ad 2) a 3) Předsedající přistoupil k projednání dalšího bodu programu schůze shromáždění dle pozvánky. Předsedající seznámil přítomné členy s výsledky hospodaření domu v roce 2018 dle dokumentu Vybrané informace o hospodaření k 31.12.2018, kterou vlastníci obdrželi před konáním schůze shromáždění. Tento dokument tvoří přílohu č. 3 k zápisu ze schůze shromáždění. Předsedající přítomným oznámil, že výdaje v roce 2008 byly vyšší než příjmy z důvodu opakovaných oprav výtahů. Dále předsedající přítomné informoval o vymáhání dluhů vůči dlužníkům SVJ s tím, že nejvyšší položka, tj. dluh vykázaný vlastníkem bytu č. 130, byl vymožen v rámci insolvenčního řízení a insolvenčním správcem byl již poukázán na účet SVJ. Poté předsedající vyzval přítomné, zda mají nějaké dotazy či připomínky k výsledkům hospodaření v r. 2018. Plénum bylo bez dotazů a připomínek.

Předseda pak dal hlasovat o účetní závěrce SVJ Ovčí hájek ke dni 31.12.2018.

Pro hlasovalo 100% přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, nikdo se nezdržel hlasování.

Poté předsedající shromáždění oznámil, že účetní závěrka SVJ Ovčí hájek ke dni 31.12.2018 byla jednomyslně schválena.

Ad 4) V rámci bodu programu schůze shromáždění Informace o přípravě rekonstrukce společných prostor předsedající přítomným oznámil, že na účtu společenství není dostatek finančních prostředků k tomu, aby byla provedena kompletní rekonstrukce vnitřních prostor, o níž bylo jednáno na poslední schůzi shromáždění SVJ. Předsedající oznámil, že výbor navrhuje práce na rekonstrukci vnitřních prostor odložit a počkat jak se projeví zvýšení tvorby dlouhodobé zálohy platné od 1.1.2019. Členka výboru JUDr. Růžičková se přítomných dotázala, zda by souhlasili s tím, že z důvodu nedostatku finančních prostředků rekonstrukce proběhne v první fázi pouze ve vstupních prostorách do domu. Poté, co budou k dispozici další finanční prostředky, by proběhla další etapa rekonstrukce spočívající ve výměně podlahové krytiny v dalších patrech domu, výmalbě apod. Z pléna po krátké diskuzi o obou variantách rekonstrukce společných prostor vyznělo, že většina přítomných vlastníků je pro variantu číslo 2, tedy že rekonstrukce proběhne nejprve ve vstupních prostorách do domu, včetně opravy schodiště v suterénu a do 1. patra.
Předsedající dal o tomto návrhu, tedy rozdělení rekonstrukce na dvě etapy, hlasovat.

Pro hlasovalo 96% (6043/11880) přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti hlasovalo 4% (254/11880) hlasů, nikdo se nezdržel hlasování.
Poté shromáždění uložilo výboru, aby oslovil příslušné firmy s návrhem na předložení cenové nabídky na rekonstrukci vnitřních prostor.

Po provedeném hlasování shromáždění SVJ Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 přijalo na základě výsledků tohoto hlasování následující rozhodnutí shromáždění ve formě

usnesení:

1. Shromáždění schvaluje účetní závěrku za rok 2018 ke dni 31.12.2018.

2. Shromáždění schvaluje rekonstrukci vnitřních společných prostor domu tak, že rekonstrukce proběhne ve 2 etapách, a sice nejprve ve vstupních prostorách do domu včetně schodiště do 1 patra a v další fázi ve zbývajících podlaží celého objektu. Shromáždění ukládá výboru, aby oslovil vybrané firmy s návrhem na předložení cenové nabídky na rekonstrukci vnitřních prostor.

Poté předsedající formálně ukončil schůzi shromáždění společenství SVJ Ovčí hájek.

V Praze dne 21.5.2019

Zapsala: JUDr. Dana Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..