Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 – ič: 75138531

Shromáždění SVJ – 4.11.2019

Zápis z dvacáté třetí schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5
se sídlem Praha 5, Ovčí hájek 2165/28 konané dne 4.11.2019

Svolavatel schůze shromáždění: František Jůza, předseda výboru SVJ Ovčí hájek

Přítomni: členové společenství SVJ Ovčí hájek dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 1 k tomuto zápisu

Program schůze shromáždění:

  1. Volba předsedajícího, zapisovatele a sčitatele hlasů
  2. Schválení výše záloh příspěvku vlastníka pro rok 2020
  3. Rekonstrukce vnitřních prostor
  4. Ostatní

Ad 1) Úvodem František Jůza jako svolavatel schůze shromáždění SVJ Ovčí hájek konstatoval, že jsou přítomni členové společenství, kteří mají většinu všech hlasů, tedy 63,06 % (7491/11880) a že shromáždění je ve smyslu schválených stanov společenství usnášeníschopné.

Poté František Jůza jako svolavatel navrhl, aby shromáždění zvolilo předsedajícím jeho osobu, sčitatelem p. Tomáše Podhrázkého a zapisovatelem JUDr. Danu Růžičkovou a dal o tomto návrhu hlasovat. Pro hlasovalo 100 % přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, 0% hlasů se zdrželo hlasování.

František Jůza byl tedy zvolen předsedajícím, p. Tomáš Podhrázký byl zvolen sčitatelem a JUDr. Dana Růžičková byla zvolena zapisovatelem.

Ad 2) Předsedající přistoupil k projednání dalšího bodu programu schůze shromáždění dle pozvánky, tedy projednání a schválení výše příspěvku vlastníka na správu domu a záloh na služby pro rok 2020. Předsedající seznámil přítomné členy s výsledky hospodaření domu v roce 2018 a výší schválených záloh v roce 2019 dle dokumentu Podklad pro stanovení výše příspěvku vlastníka a záloh na služby pro rok 2020, kterou vlastníci obdrželi před konáním schůze shromáždění a jsou k dispozici přímo i na schůzi shromáždění. Tento dokument tvoří přílohu č. 3 k zápisu ze schůze shromáždění.

Předsedající přítomným oznámil, že výbor navrhuje zachovat výši příspěvku vlastníka na správu domu a do fondu údržby a oprav domu a dále výši záloh na služby pro rok 2020 na úrovni roku 2019. Dále předsedající podal vysvětlení k dotazům z pléna ohledně některých údajů v Podkladu pro stanovení výše příspěvku vlastníka a záloh na služby pro rok 2020.

Předsedající pak dal hlasovat o výši příspěvku vlastníka na správu domu a záloh na služby pro rok 2020.

Pro hlasovalo 100% přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, nikdo se nezdržel hlasování.

Poté předsedající shromáždění oznámil, že výše příspěvku vlastníka a záloh na služby pro rok 2020 byla jednomyslně schválena.

V rámci tohoto bodu programu předsedající oznámil přítomným, že v dokumentu Podklad pro stanovení výše příspěvku vlastníka na správu domu a záloh na služby pro rok 2020 je uveden i Plán oprav pro období 01.2020 – 12.2020, kde je uveden přehled předpokládaných nákladů, které se týkají zejména požární techniky, výtahů, plynoinstalace a elektroinstalace. Poté se předsedající dotázal, zda má někdo dotazy či připomínky, a když nikdo k tomu připomínky neměl, předsedající dal o tomto bodu programu hlasovat.

Pro hlasovalo 100% přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, nikdo se nezdržel hlasování.

Poté předsedající shromáždění oznámil, že Plán oprav pro rok 2020 byl jednomyslně schválen.

Ad 3) V rámci bodu programu Informace o rekonstrukci společných prostor předsedající přítomným oznámil, že na účtu společenství stále není dostatek finančních prostředků k tomu, aby v r. 2020 byla provedena první fáze kompletní rekonstrukce vnitřních prostor, spočívající v rekonstrukci vstupních prostor do domu včetně opravy schodiště v suterénu a do 1. patra, o níž bylo jednáno na poslední schůzi shromáždění SVJ.

Předsedající informoval přítomné, že na základě rozhodnutí schůze shromáždění SVJ konané dne 21.5.2019 provést rekonstrukci vnitřních prostor, kdy byl výbor SVJ pověřen zajistit výběrové řízení, výbor požádal správce SBD Pokrok o realizaci výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce vstupních prostor. Vysoutěžená cena, která činila 3,923.057 Kč, překročila očekávání výboru a současné možnosti dle dlouhodobé zálohy. Předsedající oznámil, že výbor navrhuje rekonstrukci vnitřních prostor odložit o 1 rok a počkat, až bude na účtu Společenství dostatek finančních prostředků.

Znovu bylo na dotazy z pléna potvrzeno, že po ukončení 1. etapy rekonstrukce v případě dostatku finančních prostředků by proběhla další etapa rekonstrukce spočívající ve výměně podlahové krytiny v dalších patrech domu, výmalbě apod.

Ad. 4) V rámci bodu ostatní byl výbor upozorněn na to, že někteří vlastníci jednotek umísťují na parapety lodžií květináče či truhlíky s květinami, což ohrožuje bezpečnost ostatních uživatelů bytů a nebytových prostor stejně jako může dojít i k poškození stříšek nad vchody či znečištění fasády. Bylo konstatováno, že se dokonce již stalo, že květináče byly shozeny větrem a spadly na stříšku nad vchodem. Výbor přislíbil, že vlastníkům, kteří květináče na parapety lodžií umisťují, doručí výzvy k odstranění květináčů, které budou vhozeny těmto vlastníkům do poštovních schránek a současně výzvy budou vyvěšeny na nástěnkách ve vchodech do domu.

Z pléna byla vznesena připomínka na porušování domovního řádu, kdy o víkendu v době, kdy je to domovním řádem zakázáno, dochází k vrtání a jsou prováděny práce, které způsobují hluk a ruší ostatní uživatele bytů v domě. Dále byla řešena otázka znečišťování prostor nad schody u vchodů do domu, kam někteří vlastníci odhazují nedopalky cigaret, případně další odpad, stejně jako že někteří vlastníci neustále nechávají odpad či některé věci vedle kontejnerů (zejména části vybavení domácnosti či kusy nábytku), které by měly být dovezeny do sběrného dvora. Konečně byl vznesen dotaz z pléna, zda je možné řešit stav parkovišť v okolí domu, která jsou zarostlá a je k nim špatný přístup.

Dále byla řešena otázka seřízení vchodových dveří do domu, které se zejména v zimních měsících špatně dovírají.

Po provedeném hlasování shromáždění SVJ Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 přijalo na základě výsledků tohoto hlasování následující rozhodnutí shromáždění ve formě

usnesení:

  1. Shromáždění schvaluje výši příspěvku vlastníka a záloh na služby pro rok 2020
  2. Shromáždění schvaluje plán oprav pro rok 2020.

Poté předsedající formálně ukončil schůzi shromáždění společenství SVJ Ovčí hájek.

V Praze dne 4.11.2019

Zapsala: JUDr. Dana Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..