Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 – ič: 75138531

Shromáždění SVJ – 19.11.2009

Zápis ze třetí schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5, se sídlem Praha 5, Ovčí hájek 2165/28 konané dne 19.11.2009

Svolavatel schůze shromáždění :
František Jůza, předseda výboru SVJ Ovčí hájek

Přítomni: členové společenství SVJ Ovčí hájek dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 1 k tomuto zápisu

Program schůze:

1.Volba předsedajícího shromáždění, zapisovatele a sčitatele hlasů, schválení programu schůze
2.Projednání a schválení záloh na příspěvky vlastníků na správu domu a dalších příspěvků na rok 2010 ve smyslu č. VII. odst. 3), písm. f) stanov SVJ Ovčí hájek.
3.Modernizace výtahů s ohledem na směrnici EU, zpráva výběrové komise o výsledku výběrového řízení na dodavatele výtahů a jejich instalaci a informace o výši ceny dodávky a způsobu její úhrady
4.Projednání návrhu změny v užívání vybraných společných prostor na nebytové prostory
5.Ostatní

Úvodem svolavatel druhé schůze shromáždění SVJ Ovčí hájek konstatoval, že jsou přítomni členové společenství, kteří mají většinu všech hlasů, tedy 63,94 % ((7596/118880), a dále konstatoval, že shromáždění je tedy ve smyslu schválených stanov společenství usnášeníschopné.

ad 1. Poté svolavatel dal hlasovat o osobě předsedajícího shromáždění, zapisovatele a sčitatele hlasů, kterými byli zvoleni p. František Jůza (předsedající), JUDr. Dana Růžičková (zapisovatel) a Ing. Pavel Kejval (sčitatel hlasů), neboť pro ně hlasovali všichni přítomní členové společenství, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Předsedající seznámil shromáždění s body programu dle pozvánky a dal hlasovat o tomto programu. Pro hlasovali všichni přítomní, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Návrh byl proto přijat. Pro bylo tedy 100% přítomných, tj. (7596/7596).

Poté shromáždění projednalo všechny body programu, o kterých hlasovalo samostatně s tímto výsledkem:

ad 2. Co se týče projednání a schválení záloh na příspěvky vlastníků na správu domu a dalších příspěvků na rok 2010, Hlasování shromáždění o tomto bodě proběhlo tak, že pro schválení navržené výše záloh bylo 97,49% (7405/7596), proti bylo 2,51% (191/7596) hlasů, nikdo se nezdržel hlasování.

ad 3. Shromáždění souhlasí s tím, aby firma ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o. se sídlem Bucharova 2641/14, Praha 5, IČ: 61507229, která byla vybrána výběrovou komisí na dodávku modernizace výtahů v domě, uzavřela se SVJ Ovčí hájek smlouvu o dílo na dodávku modernizace výtahů, a to v cenové relaci a v časovém harmonogramu jak vyplývá z nabídky této firmy. Pro hlasovali všichni přítomní, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Pro hlasovalo tedy 100% přítomných, tj. 7522/7522. Vzhledem k tomu, že v průběhu schůze odešel pan Železný, proto je na shromáždění o 74/11880 méně přítomných.

ad 4. Co se týče projednání bodu programu o návrhu změny v užívání vybraných společných prostor na nebytové prostory (rekolaudace), shromáždění nemohlo o tomto bodě rozhodnout, protože nebyla splněna kvóta pro hlasování dle stanov SVJ Ovčí hájek, takže shromáždění nebylo usnášeníschopné.

ad 5. Předsedající shromáždění sdělil, že správce domu SBD Pokrok s odkazem na Odborné stanovisko č. 054/2001 oznámil, že hodlá objednávat pravidelné revize a kontroly plynoinstalace v domě pouze k plynoměrům bytů s tím, že ostatní plynové zařízení musí udržovat v pořádku vlastník nebo nájemce bytu. Shromáždění přijalo rozhodnutí, že revize plynoinstalace bude prováděna včetně plynového zařízení umístěného v bytech na náklady SVJ Ovčí hájek, neboť z důvodů bezpečnosti nehodlá zajištění revizí ponechat na jednotlivých vlastnících bytů či nájemnících těchto bytů.

Shromáždění z důvodu zajištění bezpečnosti v domě jednalo o tom, že po dokončení rekonstrukce výtahů by s přihlédnutím k finanční situaci mohlo být osvětlení chodeb nastaveno tak, že by v každém patře byla umístěna fotobuňka, která by reagovala na otevření dveří od bytu a od výtahu. Shromáždění dále jednalo o tom, že by v souvislosti s modernizací výtahů byla položena nová dlažba v přístupových prostorech k výtahům ve všech vchodech a vyměněna podlahová krytina v ostatních patrech v jednotlivých vchodech domu, kde bude zachován typ krytiny – linoleum. Z toho důvodu bude nutno připravit a přizpůsobit dveře od výtahu v přízemí.

Na upozornění jednoho z členů shromáždění, že není regulováno vytápění ve společných prostorách kočárkáren, které je spuštěno naplno, bylo výboru uloženo, aby zajistil, aby na otočné regulátory teploty nasazeny tzv. krytky (záslepky).

Na základě požadavku z pléna schůze shromáždění byla projednána možnost prošetření stavu střechy objektu U 267. Předsedající se zavázal kontaktovat správce objektu, který by měl prohlídku střechy zajistit.

Na základě provedeného hlasování shromáždění přijalo následující rozhodnutí ve formě usnesení :

1. Shromáždění schvaluje zálohy na příspěvky vlastníků na správu domu a dalších příspěvků na rok 2010 ve smyslu č. VII. odst. 3), písm. f) stanov SVJ Ovčí hájek, které jsou specifikovány v přehledu těchto záloh, který tvoří přílohu č. 2 k tomuto zápisu.
2. Shromáždění schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o. se sídlem Bucharova 2641/14, Praha 5, IČ: 61507229, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 29967, na dodávku modernizace výtahů v domě.
3. Shromáždění rozhodlo, že revize plynoinstalace bude prováděna včetně plynového zařízení umístěného v jednotlivých bytech na náklady SVJ Ovčí hájek.
4. Shromáždění uložilo výboru, aby zajistil, aby na otočné regulátory teploty na radiátorech ve společných prostorách kočárkáren byly nasazeny tzv. krytky (záslepky).

Poté předsedající formálně ukončil schůzi shromáždění společenství SVJ Ovčí hájek.

V Praze dne 19.11.2009

Zapsala: JUDr. Dana Růžičková