Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 – ič: 75138531

Shromáždění SVJ – 4.5.2023

Zápis z dvacáté sedmé schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 se sídlem Ovčí hájek 2165/28, Stodůlky, 158 00 Praha 5, konané dne 4.5.2023

Svolavatel schůze shromáždění: František Jůza, předseda výboru SVJ Ovčí hájek

Přítomni: členové společenství SVJ Ovčí hájek dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 1 k tomuto zápisu

Program schůze shromáždění:

  1. Volba předsedajícího, zapisovatele a sčitatele hlasů
  2. Informace o hospodaření domu v roce 2022
  3. Schválení účetní závěrky ke dni 31.12.2022
  4. Volba člena výboru SVJ, revizora, příp. kontrolní komise SVJ
  5. Ostatní

Ad. 1) Úvodem František Jůza jako svolavatel schůze shromáždění SVJ Ovčí hájek konstatoval, že jsou přítomni členové společenství, kteří mají většinu všech hlasů, t.j. 52,23 % (6205/11880), takže shromáždění je ve smyslu schválených stanov společenství usnášeníschopné.

Poté František Jůza jako svolavatel navrhl, aby shromáždění zvolilo předsedajícím jeho osobu, sčitatelem p. Tomáše Podhrázkého a zapisovatelem JUDr. Danu Růžičkovou a dal o tomto návrhu hlasovat. Pro hlasovalo 100 % přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, 0% hlasů se zdrželo hlasování.

František Jůza byl tedy zvolen předsedajícím, p. Tomáš Podhrázký byl zvolen sčitatelem a JUDr. Dana Růžičková byla zvolena zapisovatelem.

Ad. 2) Předsedající přistoupil k projednání dalšího bodu programu schůze shromáždění dle pozvánky. Předsedající seznámil přítomné členy s tím, jak probíhalo hospodaření domu v roce 2022, a odkázal na Informaci o hospodaření domu v roce 2022, kde je uveden podrobný rozpis jednotlivých položek. Tento dokument, který vlastníci obdrželi v tištěné podobě na schůzi shromáždění, tvoří přílohu č. 3 k zápisu ze schůze shromáždění.

Předseda přítomné informoval, že Společenství neeviduje momentálně žádné dlužníky. Dále seznámil přítomné se situací, že platby za dodávku tepla byly dodavatelem Veolia navýšeny o 70 % oproti předchozímu období, což je způsobeno zvýšením cen všech energií a služeb. Z pléna byl vznesen dotaz, zda cena za 1 GJ ve výši 1500 Kč je odpovídající či je možné pokusit se o její snížení jednáním s dodavatelem Veolia. Předseda plénu sdělil, že tato cena je stanovena dodavatelem a že vzhledem k tomu, že společenství nemá vlastní kotelnu, není možno zajistit levnějšího dodavatele tepla. Na plénu bylo probíráno, zda by bylo výhodnější pořídit vlastní plynovou kotelnou.

Poté předseda vyzval přítomné, aby se vyjádřili, zda berou Informaci o hospodaření za rok 2022 na vědomí a dal o tom hlasovat. Pro hlasovalo 100 % přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, 0% hlasů se zdrželo hlasování.

Ad. 3) Předsedající přistoupil k projednání dalšího bodu programu schůze shromáždění dle pozvánky, a sice schválení účetní závěrky ke dni 31.12.2022. Předsedající sdělil přítomným, že účetní závěrku za rok 2022 vlastníci obdrželi e-mailem s pozvánkou na schůzi shromáždění a je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři výboru SVJ. Pozvánka na schůzi shromáždění tvoří přílohu č. 2 a účetní závěrka tvoří přílohu č. 4 k zápisu ze schůze shromáždění.
Poté předsedající vyzval přítomné, zda mají nějaké dotazy či připomínky k předloženému návrhu. Plénum bylo bez dotazů a připomínek.

Předsedající tedy navrhl, aby shromáždění schválilo účetní závěrku za rok 2022 a dal o tomto návrhu hlasovat. Pro hlasovalo 100 % přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, 0% hlasů se zdrželo hlasování.

Předsedající shromáždění oznámil, že účetní závěrka za rok 2022 byla jednomyslně schválena.

Ad. 4) Předsedající shromáždění oznámil, že členu výboru Tomáši Podhrázkému končí v květnu 2023 pětiletý mandát člena výboru a protože chce pokračovat v práci pro SVJ, rozhodl se kandidovat na další funkční období. Poté předsedající vyzval přítomné, zda některý z nich má zájem o práci ve výboru jako člen výboru.

Nikdo o tuto funkci neprojevil zájem, a proto předseda dal hlasovat o osobě Tomáše Podhrázkého, který potvrdil, že kandiduje do funkce člena výboru pro další funkční období.
Pro hlasovalo 98,81% přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, 1,19 % (74/11880) hlasů se zdrželo hlasování.

Předseda shromáždění oznámil, že p. Tomáš Podhrázský byl zvolen na další funkční období členem výboru.

V rámci tohoto bodu programu schůze shromáždění předseda oznámil shromáždění, že není obsazena funkce revizora a vyzval přítomné, aby sdělili, zda mají zájem o tuto funkci. Z pléna se přihlásil p. Martin Vaněk, který prohlásil, že má zájem kandidovat do funkce revizora. Pan Martin Vaněk pak přítomným oznámil, že byl členem statutárního orgánu jiného společenství, takže má s fungováním společenství a s prací ve výboru zkušenosti.

Poté dal předseda o osobě Martina Vaňka hlasovat. Pro hlasovalo 98,29 % (6099/11880) přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, 1,71 % (106/11880) hlasů se zdrželo hlasování.

Předseda shromáždění oznámil, že p. Martin Vaněk byl zvolen na další funkční období revizorem společenství.

Předsedající oznámil společenství, že veškeré změny společenství musí být zapsány aktuálně do příslušného rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeného Městským soudem v Praze a že vyhotovením návrhu na zápis změn společenství do rejstříku včetně vyhotovení souvisejících dokladů jako je prohlášení nově zvoleného člena výboru a revizora o tom, že souhlasí se svým zvolením i se zápisem své osoby do rejstříku společenství vlastníků jednotek pověřuje JUDr. Danu Růžičkovou.

Ad. 5) V rámci tohoto bodu programu schůze shromáždění se přihlásila o slovo pí. Jitka Hejdová, která společně s pí. Kateřinou Lébrovou předložila výboru stížnost na kvalitu a četnost provádění úklidu ve společných prostorách vchodu č.p. 2170/38. Pí. Hejdová se dotazovala, jak výbor řešil nespokojenost s úklidem. Předsedající přítomné informoval, že provádění úklidu ve vchodu Ovčí hájek č.p. 2170/38 bylo ukončeno ke konci měsíce dubna a od 1.5.2023 byla uzavřena Příkazní smlouva o provádění úklidu v tomto vchodu s p. Mirkem Saskou, který ve vchodu bydlí.

Shromáždění řešilo i možnosti provádění úklidu přímo členy společenství v podlaží, kde jsou situovány byty v jejich vlastnictví, příp. nájmu. Byly diskutovány i připomínky, že někteří členové společenství s ohledem na věk či zdravotní důvody by nebyli schopni sami úklid na svém podlaží provádět, takže shromáždění nakonec zkonstatovalo, že prozatím se ponechává dosavadní rozsah úklidu prováděný na základě jednotlivých příkazních smluv a v případě potřeby by tato otázka byla opět řešena.

Poté byla diskutována otázka parkování, které je čím dále tím více problematičtější s ohledem na parkování osob, které přijíždějí za prací do Prahy a znemožňují parkování členům společenství, kteří v domě bydlí. Dále byla diskutována otázka odkládání nábytku a jiných věcí v suterénu domu, což je v rozporu se Stanovami i příslušnými protipožárními předpisy.

Jako poslední byl diskutován problém ptačího trusu ve vchodu č.p. 2169, kde zůstává na římsách balkonů i na střeše a narušuje povrch fasády. Byla diskutována možnost řešení tohoto problému instalováním lišt s ostny, které zabraňují usedání ptactva na střechu domu. Předsedající prohlásil, že výbor se touto otázkou bude zabývat a zjistí možnosti dodávky a instalace těchto lišt.

Po provedeném hlasování shromáždění SVJ Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 přijalo na základě výsledků tohoto hlasování následující rozhodnutí shromáždění ve formě

usnesení:

  1. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 bere na vědomí informaci o hospodaření společenství v roce 2022.
  2. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 schvaluje účetní závěrku ke dni 31.12.2022.
  3. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 zvolilo p. Tomáše Podhrázkého členem výboru.
  4. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 zvolilo p. Martina Vaňka revizorem společenství.

Poté předsedající formálně ukončil schůzi shromáždění společenství SVJ Ovčí hájek 2165-2173, Praha 5.

V Praze dne 4.5.2023

Zapsala: JUDr. Dana Růžičková

Přílohy:
Informace o hospodaření domu v roce 2022
Účetní závěrka ke dni 31.12.2022

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..