Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 – ič: 75138531

Schůze shromáždění – 12.4.2022

Svolavatel schůze shromáždění:  František Jůza, předseda výboru SVJ Ovčí hájek

Přítomni: členové společenství SVJ Ovčí hájek dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 1 k tomuto zápisu  

Program schůze shromáždění:

1. Volba předsedajícího, zapisovatele a sčitatele hlasů
2. Informace o hospodaření domu v roce 2021
3. Schválení účetní závěrky za rok 2021 ke dni 31.12.2021
4. Výběr dodavatele vodoměrů SV a TUV
5. Odvoz komunálního odpadu
6. Ostatní

Ad 1) Úvodem František Jůza jako svolavatel schůze shromáždění SVJ Ovčí hájek konstatoval, že jsou přítomni členové společenství, kteří mají většinu všech hlasů, t.j. 50,4% (6770/11880), a že shromáždění je ve smyslu schválených stanov společenství usnášeníschopné.

Poté František Jůza jako svolavatel navrhl, aby shromáždění zvolilo předsedajícím jeho osobu, sčitatelem p. Tomáše Podhrázkého a zapisovatelem JUDr. Danu Růžičkovou a dal o tomto návrhu hlasovat. Pro hlasovalo 100 %  přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, 0% hlasů se zdrželo hlasování. 


František Jůza byl tedy zvolen předsedajícím, p. Tomáš Podhrázký byl zvolen sčitatelem a JUDr. Dana Růžičková byla zvolena zapisovatelem.

Ad 2) a 3) Předsedající přistoupil k projednání dalších bodů programu schůze shromáždění dle pozvánky. Předsedající seznámil přítomné členy s výsledky hospodaření domu v roce 2021 dle dokumentu Vybrané informace o hospodaření k  31.12.2021, kterou vlastníci obdrželi před konáním schůze shromáždění. Tento dokument tvoří přílohu č. 3 k zápisu ze schůze shromáždění. Dále předsedající přítomné informoval o vymáhání dluhů vůči dlužníkům SVJ. Poté předsedající vyzval přítomné, zda mají nějaké dotazy či připomínky k výsledkům hospodaření v  r. 2021.  Plénum bylo bez dotazů a připomínek. 

Předseda pak dal hlasovat o účetní závěrce SVJ Ovčí hájek ke dni 31.12.2021. Pro hlasovalo 100% přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, nikdo se nezdržel hlasování.

Ad 4) V rámci bodu programu Výběr dodavatele vodoměrů SV a TUV předsedající přítomným oznámil, že na základě výběrového řízení provedeného správcem SBD Pokrok, výbor SVJ vybral a navrhuje schůzi shromáždění ke schválení nabídku firmy IMNES spol. s r.o. v celkové výši 577.219,50 Kč. Cenová nabídka byla k dispozici k nahlédnutí v kanceláři výboru SVJ. 

Na dotaz z pléna předsedající vysvětlil, že vodoměry musí být dle příslušného předpisu kompletně vyměňovány každých 5 let, takže SVJ musí tuto povinnost dodržovat. Předseda pak dal hlasovat o výměně vodoměrů SV a TUV a o firmě INMES spol. s r.o. jako dodavateli vodoměrů SV a TUV. Pro hlasovalo 100% přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, nikdo se nezdržel hlasování. 

Předsedající oznámil, že byla jednomyslně schválena výměna vodoměrů SV a TUV a jako dodavatel vodoměrů SV a TUV byla schválena firma INMES spol. s r.o..

Ad. 5) V rámci bodu Odvoz komunálního odpadu předsedající oznámil, že výbor SVJ navrhuje zvážit snížení počtu kontejnerů pro komunální odpad, případně změnu v intervalech jejich vyvážení. Z toho důvodu výbor schůzi shromáždění navrhuje možnost uzamčení těchto kontejnerů, aby bylo možno posoudit, zda se sníží množství odpadu, pokud do kontejneru nebudou moci odhazovat odpad i lidé, kteří parkují automobily v prostoru před domem, či ostatní kolemjdoucí, kteří také často odhazují svoje odpadky do kontejnerů na směsný odpad. Klíče od kontejnerů budou stejné jako od nádob na bioodpad.

Dále předsedající odpovídal na dotazy z pléna ohledně kontejnerů na bioodpad, jak často a za jakých podmínek se kontejnery čistí, neboť v letních měsících hrozí, že obsah bude zapáchat či se budou množit hlodavci v okolí apod..

Předsedající pak dal hlasovat o uzamčení kontejnerů na komunální odpad. Pro hlasovalo 98,03% (6656/11880) přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, hlasování se zdrželo 2,98% (118/11880) přítomných členů společenství vlastníků jednotek.

Předsedající oznámil, že bylo většinou hlasů schváleno uzamčení kontejnerů na komunální odpad.

Ad. 6) V rámci bodu ostatní bylo konstatováno, že i přes předchozí písemné výzvy a upozornění někteří vlastníci nebo nájemci jednotek umísťují na parapety lodžií květináče či truhlíky s květinami, což ohrožuje bezpečnost ostatních uživatelů bytů a nebytových prostor stejně jako může dojít i k poškození stříšek nad vchody či znečištění fasády. Bylo konstatováno, že ve vchodu 2169 byl květináč shozen větrem na stříšku nad vchodem. 

Po provedeném hlasování shromáždění SVJ Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 přijalo na základě výsledků tohoto hlasování následující rozhodnutí shromáždění ve formě

usnesení:

1. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 schvaluje účetní závěrku za rok 2021 ke dni 31.12.2021.

2. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 schvaluje dodavatele pro dodávku a výměnu vodoměrů SV a TUV, a to firmu IMNES spol. s r.o. se sídlem Slezanů 2298/7, 169 00  Praha 6.

3. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 schvaluje uzamčení kontejnerů na komunální odpad.

Poté předsedající formálně ukončil schůzi shromáždění společenství SVJ Ovčí hájek 2165-2173, Praha 5

V Praze dne  12.4.2022

Zapsala: JUDr. Dana Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..