Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 – ič: 75138531

Shromáždění SVJ – 3.11.2022

Zápis z dvacáté šesté schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 se sídlem Praha 5, Ovčí hájek 2165/28 konané dne 3.11.2022

Svolavatel schůze shromáždění:  František Jůza – předseda výboru SVJ Ovčí hájek

Přítomni: členové společenství SVJ Ovčí hájek dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 1 k tomuto zápisu  

Program schůze shromáždění:

1. Volba předsedajícího, zapisovatele a sčitatele hlasů
2. Schválení výše příspěvku vlastníka do fondu údržby a oprav a záloh na služby pro rok 2023
3. Ostatní

Ad 1) Úvodem František Jůza jako svolavatel schůze shromáždění SVJ Ovčí hájek konstatoval, že jsou přítomni členové společenství, kteří mají většinu všech hlasů, t.j. 53,87 % (5688/11880),
a že shromáždění je ve smyslu schválených stanov společenství usnášeníschopné.

Poté František Jůza jako svolavatel navrhl, aby shromáždění zvolilo předsedajícím jeho osobu, sčitatelem p. Tomáše Podhrázkého a zapisovatelem JUDr. Danu Růžičkovou a dal o tomto návrhu hlasovat. Pro hlasovalo 100 %  přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, 0% hlasů se zdrželo hlasování. 

František Jůza byl tedy zvolen předsedajícím, p. Tomáš Podhrázký byl zvolen sčitatelem a JUDr. Dana Růžičková byla zvolena zapisovatelem.

Ad 2) Předsedající přistoupil k projednání dalšího bodu programu schůze shromáždění dle pozvánky. Předsedající seznámil přítomné členy s návrhem, že s ohledem na vývoj cen energií a vzhledem k tomu, že v roce 2021 zálohy nebyly zvyšovány, výbor navrhuje, aby výše příspěvku vlastníka do fondu údržby a oprav a záloh na služby pro rok 2023 byla navýšena tak, jak je uvedeno v Podkladu pro stanovení záloh příspěvku vlastníka do fondu údržby a oprav a záloh na služby pro rok 2023, kde je uveden podrobný rozpis navržených úprav. Tento dokument, který vlastníci obdrželi e-mailem s pozvánkou na schůzi shromáždění a vytisknutý dostali vlastníci přítomni na schůzi shromáždění, tvoří přílohu č. 3 k zápisu ze schůze shromáždění. 

Předsedající k tomu uvedl, že pro rok 2023 výbor navrhuje zvýšení záloh na teplo a ohřev teplé vody o 50 %, u zálohy na spotřebu elektrické energie společných prostor výbor navrhuje zvýšení zálohy o 30 % a konečně u položek za úklid a odměny pracovníků domu navrhuje výbor zvýšení o 15 %. Předsedající dále uvedl, že na 2. straně tohoto dokumentu je pro přehlednost uveden konkrétní příklad dopadu zvýšení záloh v navržené výši na předpis záloh v případě typického bytu o velikosti 3 + 1 a výměře 74 m2. Tento příklad vychází z ideální situace, kdy spotřeba energií ve všech bytech o této velikosti by byla stejná. 

Poté předsedající vyzval přítomné, zda mají nějaké dotazy či připomínky k navržené výši záloh pro rok 2023.  Plénum bylo bez dotazů a připomínek. 

Předseda pak dal hlasovat o výši záloh příspěvku vlastníka a na služby pro rok 2023. Pro hlasovalo 100% přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, nikdo se nezdržel hlasování.

Dále předsedající přítomným vlastníkům sdělil, že výbor navrhuje výnosy z pronájmu nebytových a společných prostor a ostatní příjmy za rok 2022 nepřevádět na účet dlouhodobé zálohy jako v minulých letech, ale zahrnout tyto příjmy do vyúčtování záloh za rok 2022 jednotlivým vlastníkům.

Poté předsedající vyzval přítomné, zda mají nějaké dotazy či připomínky k předloženému návrhu. Plénum bylo bez dotazů a připomínek. 

Předseda pak dal hlasovat o návrhu, že výnosy z pronájmu nebytových a společných prostor a ostatní příjmy za rok 2022 nebudou převedeny na účet dlouhodobé zálohy, ale budou zahrnuty do vyúčtování záloh za rok 2022 jednotlivým vlastníkům. Pro hlasovalo 100 %  přítomných členů společenství vlastníků jednotek, proti bylo 0% hlasů, 0% hlasů se zdrželo hlasování

Ad. 3) V rámci bodu ostatní předsedající přítomným vlastníkům sdělil, že výbor prověřoval možnosti snížení nákladů na energie s využitím fotovoltaické elektrárny na střeše domu, avšak zatím jsou tato řešení legislativně neproveditelná nebo ekonomicky nerentabilní. Předsedající přítomným sdělil, že toto uvádí pouze pro informaci, a že do budoucna bude výbor možnosti úspor energií dále sledovat.

Po provedeném hlasování shromáždění SVJ Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 přijalo na základě výsledků tohoto hlasování následující rozhodnutí shromáždění ve formě

usnesení:

1. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 schvaluje výši příspěvku vlastníka do fondu údržby a oprav a záloh na služby pro rok 2023.

2. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ovčí hájek č.p. 2165-2173, Praha 5 schvaluje zahrnout výnosy z pronájmu nebytových a společných prostor a ostatní příjmy za rok 2022 do vyúčtování záloh za rok 2022 jednotlivým vlastníkům.

Poté předsedající formálně ukončil schůzi shromáždění společenství SVJ Ovčí hájek 2165-2173, Praha 5.

V Praze dne  3.11.2022

Zapsala: JUDr. Dana Růžičková

Podklad pro stanovení záloh 3.11.2022

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..